‘Meer dan duizend woningzoekenden’

Politici die betogen dat er gebouwd moet worden in Wijdemeren hebben twee hoofdargumenten: (1) we hebben ruim duizend woningzoekenden en voor al die mensen moeten we ruimte maken, en (2) bouwen is nodig voor het handhaven van het voorzieningenniveau in de kernen. Beide argumenten zijn onjuist. Verder lezen “‘Meer dan duizend woningzoekenden’”

BOB is een blijvertje

Vanavond sprak de Wijdemeerse Commissie Bestuur en Middelen zich unaniem uit voor het verdergaan met de huidige wijze van vergaderen volgens het zogenaamde BOB-model: Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming. Eerder noemde ik het BOB-model een ‘vergadergedrocht’. Maar er zijn twee aspecten die het vergaderen toch wel degelijk efficiënter maken.

Verder lezen “BOB is een blijvertje”

Zorgen over de omgeving

Vanaf 17 november is het moeilijker geworden om bouwprojecten op te starten, omdat op die datum de Omgevingsverordening NH2020 in werking is getreden, met nogal wat beperkingen voor wijzigingen van ruimtelijke plannen. Net daarvoor zijn er in Wijdemeren nog snel, mede gestimuleerd door de opstelling van het College van B&W, een fors aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging ingediend die nog onder het overgangsrecht vallen en die ook volgens die (minder strikte) regels getoetst worden (zoals hier, hier en hier). Slim? Dat hangt er maar van af hoe belangrijk je landschapsbehoud vindt.

Verder lezen “Zorgen over de omgeving”

Nog meer tekorten? Wat gebeurt hier?

Er wordt in toenemende mate besloten vergaderd. Dat je bepaalde zaken niet in een openbare bijeenkomst wilt bespreken, is begrijpelijk als het gaat om privacygevoelige zaken of als de onderhandelingspositie van de gemeente in het geding is. Maar in Wijdemeren wordt wel erg veel besloten vergaderd. Ik schreef er eerder over.

Verder lezen “Nog meer tekorten? Wat gebeurt hier?”

Praten over de begroting

De begrotingsbehandeling werd dit jaar uitgevoerd in vijf stappen: (1) in een sessie van 18 juni waar fracties aan de hand van de Perspectiefnota met voorstellen voor bezuinigingen konden komen, (2) via schriftelijke vragen, (3) tijdens een ‘beeldvormende’ behandeling in de commissie, (4) bij de algemene beschouwingen en (5) tijdens het ‘besluitvormende’ deel op 12 november.

Verder lezen “Praten over de begroting”

Provinciaal CDA zoekt steun bij FvD en PVV

Op 5 oktober vergaderden de Provinciale Staten van Noord-Holland over de Omgevingsvisie NH2020, die met name interessant is vanwege de invoering van het begrip Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat begrip heeft nogal wat consequenties voor Wijdemeren. Er lagen veel amendementen en moties op tafel, waaronder twee die betrekking hadden op woningbouw in Wijdemeren: Nederhorst Noord en Zuidsingel fase 8. Verder lezen “Provinciaal CDA zoekt steun bij FvD en PVV”