Begrotingsraad Wijdemeren

De jaarlijkse behandeling van de begroting biedt de plaatselijke politieke partijen een mooie gelegenheid om zich te presenteren en te laten zien welke visie men heeft voor de gemeente als geheel en voor specifieke issues in het bijzonder.

De algemene beschouwingen dit jaar zoals uitgesproken door de fractievoorzitters staan on line bij punt 7a op de agenda. Ik geef hier een cijfer aan de verschillende bijdragen op een 10-puntsschaal, dat het gewogen gemiddelde aangeeft van mijn (hoogst subjectieve) beoordelingen van visie, relevantie, concreetheid en presentatie.

Het verhaal van De Lokale Partij, prettig ondersteund door een PowerPoint projectie, was zoals verwacht kon worden nogal kritisch. Men verweet het college te weinig ambitie. Dat is gebruikelijk bij een oppositiepartij, net zoals het gebruikelijk is om bij de behandeling van de jaarrekening het college te verwijten dat men zelfs de weinig ambitieuze plannen aan het begin van de periode niet heeft kunnen waarmaken. Als enige partij had DLP veel aandacht voor de financiën. Terecht want de vergadering ging immers over de begroting. Gert Zagt wees daarbij met name op de risico’s die de gemeente bij allerlei projecten loopt. Cijfer: 8.

De CDA-bijdrage werd gepresenteerd door Jan Verbruggen. Veel vragen aan het college, voornamelijk van het type “Wanneer kunnen wij concrete plannen verwachten?” en de suggestie aan de wethouder om “veel ambitie uit te stralen bij de komende projecten zodat dit als een vliegwiel gaat werken en de successen een stimulans zijn voor verdere uitvoer” (sic). Weinig concreet dus. Cijfer: 4.

René Voigt van Dorpsbelangen meende dat de begroting niet echt ‘rooskleurig’ genoemd kon worden, zoals het college deed. Het was meer een kielekielebegroting. Hij vond dat het tijd werd dat er eens wat gebeurde met al die grote en kleine projecten die al vele jaren op de rails staan, maar niet vooruitkomen. Voorts wilde DB de schilderijen die in de opslag staan in maandelijkse wisseling aan de muur van de raadszaal zien. De fractie wilde wel helpen met ophangen. Dat was het enige grapje dat in de hele vergadering gemaakt werd. Cijfer: 7.

De VVD wilde, zei Sieta Vermeulen, niet nu al in de paniekstand schieten vanwege o.a. de tegenvaller bij de grondexploitatie in Nedervecht. Dat doet men kennelijk pas in juni 2019 bij de behandeling van de jaarrekening. Voornaamste suggestie was het verhuren van de vrijkomende kantoorruimte in het gemeentehuis. Men had daarover zelfs een motie voorbereid met details zoals de beschikbaarheid van wifi, kopieerapparaat en koffie en thee. Waar je al niet aandacht voor kan vragen bij de algemene beschouwingen. Cijfer: 5.

PvdA/GroenLinks had als woordvoerder Stan Poels en dus de beste presentatie van alle fracties. Aardigste passage: “Het College wil tot maximaal 2028 zelfstandig blijven en dat levert bij ons het beeld op van ‘pappen en nathouden’. Rekken en strekken totdat er zich wellicht nieuwe ontwikkelingen voor doen. Wachten op de provincie. Wachten op de nieuwe herindelings-richtlijnen van minister Ollongren.” Net als de andere oppositiepartij DLP vond men de begroting weinig ambitieus, maar men had daar wel begrip voor: “Dit College kan ook niet veel anders dan weinig ambitieus zijn. Er is nauwelijks geld voor echte ambities.” Verder kwam men met een motie om een kwalitatief onderzoek te houden naar het functioneren van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. “Niet digitaal, maar face-to-face”. Zinnig, hoewel zelfs dan mensen niet altijd durven zeggen hoe het echt gaat. Cijfer: 8,5.

D66 tenslotte kwam via Nanne Roosenschoon met een vrij algemeen verhaal met veel aandacht voor zowel bomen als parkeren. Men vindt dat Wijdemeren “een solide groene buffer kan vormen ten opzichte van Amsterdam en Utrecht”, maar wil tegelijkertijd af van het weidevogelgebied in Nederhorst Noord door daar te gaan bouwen. Cijfer: 6,5.

Na het uitspreken van de algemene beschouwingen was er gelegenheid voor een debat tussen de fracties. Daar bleek weinig animo voor te zijn. Men reageerde niet of nauwelijks op elkaar. Er waren geen ideologische vergezichten, geen grote woorden, geen hoogtepunten, geen vonken. Het was een uiterst saaie bedoening. Cijfer: 4.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.