Voor de Statistiek

De eerste keer dat we de column van Youp haalden was op 22 november 1997 in ‘s-Graveland. Ferry Staal (PvdA) kreeg in oktober een motie van wantrouwen. Het was vijf maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1998. Vandaag was  de tweede keer, met boodschappengate.

Continue reading “Voor de Statistiek”

HELLLUP! Ik radicaliseer.


Sinds ik denken kan ben ik een gezagstrouwe burger. De geschiedenis heeft ons geleerd wat er gebeurt als de in wetten geformuleerde normen en waarden hun geldigheid verliezen. Johan Wolfgang von Goethe drukte het zo uit: “das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.“ Continue reading “HELLLUP! Ik radicaliseer.”

‘Meer dan duizend woningzoekenden’

Politici die betogen dat er gebouwd moet worden in Wijdemeren hebben twee hoofdargumenten: (1) we hebben ruim duizend woningzoekenden en voor al die mensen moeten we ruimte maken, en (2) bouwen is nodig voor het handhaven van het voorzieningenniveau in de kernen. Beide argumenten zijn onjuist. Continue reading “‘Meer dan duizend woningzoekenden’”

Is dit mijn Wijdemeren?

Wethouder Rosalie van Rijn stelde in de raad van 15 december dat er met begrip en souplesse wordt opgetreden binnen de kaders van de participatiewet. Maar voor je het weet schuif je de schuldhulpverlening in als je niet oppast. Continue reading “Is dit mijn Wijdemeren?”

BOB is een blijvertje

Vanavond sprak de Wijdemeerse Commissie Bestuur en Middelen zich unaniem uit voor het verdergaan met de huidige wijze van vergaderen volgens het zogenaamde BOB-model: Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming. Eerder noemde ik het BOB-model een ‘vergadergedrocht’. Maar er zijn twee aspecten die het vergaderen toch wel degelijk efficiënter maken.

Continue reading “BOB is een blijvertje”

Zorgen over de omgeving

Vanaf 17 november is het moeilijker geworden om bouwprojecten op te starten, omdat op die datum de Omgevingsverordening NH2020 in werking is getreden, met nogal wat beperkingen voor wijzigingen van ruimtelijke plannen. Net daarvoor zijn er in Wijdemeren nog snel, mede gestimuleerd door de opstelling van het College van B&W, een fors aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging ingediend die nog onder het overgangsrecht vallen en die ook volgens die (minder strikte) regels getoetst worden (zoals hier, hier en hier). Slim? Dat hangt er maar van af hoe belangrijk je landschapsbehoud vindt.

Continue reading “Zorgen over de omgeving”

Nog meer tekorten? Wat gebeurt hier?

Er wordt in toenemende mate besloten vergaderd. Dat je bepaalde zaken niet in een openbare bijeenkomst wilt bespreken, is begrijpelijk als het gaat om privacygevoelige zaken of als de onderhandelingspositie van de gemeente in het geding is. Maar in Wijdemeren wordt wel erg veel besloten vergaderd. Ik schreef er eerder over.

Continue reading “Nog meer tekorten? Wat gebeurt hier?”