Daar gaan we weer

Ik las vanmiddag schriftelijke vragen van de VVD over de oprichting van een zogenaamd Energiedienstenbedrijf door de Regio Gooi en Vechtstreek. Bij die vragen dacht ik: “Deze film heb ik vaker langs zien komen.” In de regio besluiten collegevertegenwoordigers (B&W) om met alle gemeenten in de regio samen iets te gaan doen.  Maar de raad weet nog van niets.

Gemeenteraad van Wijdemeren (foto Douwe van Essen)

Enige tijd later krijgt de raad van het college een voorstel om heel veel geld te investeren in het plan van de Regio. Meestal gaat dat dan onder druk. Met stoom en kokend water wordt de raad voorgehouden dat alle andere raden van de gemeenten in het gewest al ingestemd hebben en dat onze Wijdemeerse raad daarom onmogelijk nog tegen kan stemmen. Enkele fracties pruttelen nog wat tegen, maar het plan wordt doorgedrukt. Tenzij er oplettende raadsleden zijn die het gevaar zien en op pad gaan.

Op pad om uit te zoeken hoe het zit, of het voorstel echt de voordelen biedt die het college voorspiegelt. En op pad om de raden van andere gemeenten te alarmeren dat hier iets staat te gebeuren dat in lengte van jaren veel geld zal gaan kosten aan alle aangesloten gemeenten. Het mooiste voorbeeld daarvan was een actie van Martin Vuijk (VVD) en Dick van Enk (CDA) toen in februari 2015 het idee ontstond om een commercieel oefencentrum voor de brandweer te gaan inrichten voor vijftien miljoen euro. Zeer tot ergernis van Pieter Broertjes (Hilversum) en Fons Hertog (Huizen) voerden de beide raadsleden actie. Uiteindelijk ging het project niet door. En hoe enorm gelijk kregen de beide raadsleden achteraf. Het was een kostbaar debacle geworden.

Een ander gewestelijk project waar je zo langzamerhand vraagtekens bij kan zetten is het PMD project van de GAD. Voor miljoenen werden er Kliko’s verspreid in de hele regio. Martin Vuijk en Robby Israel, beiden VVD, waren daar tegen, omdat wetenschappelijk was aangetoond dat nascheiding beter was. Die strijd verloren ze, maar er gaan meer en meer stemmen op voor nascheiding. Het lijkt een kwestie van tijd dat de oranje PMD kliko het veld gaat ruimen.

Dat gevoel bekroop mij toen ik onderstaande vragen van de Wijdemeerse VVD fractie las. Worden we een Energiedienstenbedrijf ingerommeld? Vooral vraag 1 van de VVD doen bij mij alle alarmbellen rinkelen. Die vraag luidt:

“Waar is het initiatief vandaan gekomen voor de oprichting van een energiedienstenbedrijf onder de vleugels van de Regio GV? Hebben gemeenteraden en/of colleges van deelnemende gemeenten de Regio GV benaderd met de vraag naar een Energiedienstenbedrijf bij de Regio GV? Zo ja, wanneer en bij wie is dat verzoek opgekomen?”

Als een raadsfractie zo’n vraag stelt dan betekent dat niet veel goeds, of ze hebben even niet goed opgelet.

Maar ik vrees het eerste.


Hieronder de vragen van de VVD:

2020-S-34
Schriftelijke vragen VVD fractie ex artikel 39 RvO

Inleiding:

 Op 19 september 2019 heeft het portefeuillehouders-overleg Milieu & Duurzaamheid besloten een energiedienstenbedrijf te gaan oprichten, naast het in de RSA genoemde energieloket. In verband hiermee besloot het pfho tot een subsidieaanvraag bij de provincie en een begrotingswijziging voor de Regio-begroting 2020-2022.

 In een memo van 12 februari wordt vermeld dat het ambtelijk overleg, de werkgroep Financiën, het directeurenoverleg en het pfho positief hebben geadviseerd op de voorstellen.

 Op 15 april heeft de Regio GV gemeenteraden uitgenodigd tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging.

 Op 4 juni heeft de raad de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld. In die begroting gericht op 2021 heeft de VVD-fractie geen vermelding kunnen vinden van een energiedienstenbedrijf.

 Op 2 juli vond in het Algemeen Bestuur van de Regio besluitvorming plaats over de begroting 2021 alsmede diverse begrotingswijzigingen, waaronder die voor de financiering van het energiedienstenbedrijf vanuit de Regio.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen over de gang van zaken:
Vraag 1

Waar is het initiatief vandaan gekomen voor de oprichting van een energiedienstenbedrijf onder de vleugels van de Regio GV? Hebben gemeenteraden en/of colleges van deelnemende gemeenten de Regio GV benaderd met de vraag naar een Energiedienstenbedrijf bij de Regio GV? Zo ja, wanneer en bij wie is dat verzoek opgekomen?

Vraag 2

Hoe verhoudt het in de Regionale Samenwerkingsagenda opgenomen energieloket zich tot het energiedienstenbedrijf?

Vraag 3

De Regio GV wordt beschouwd als verlengd bestuur waarbij een aantal specifieke (beleids- )taken door gemeente(raden) is overgedragen aan de Regio.
Moet het initiatief tot de oprichting van een energiedienstenbedrijf daar ook onder worden begrepen? Zo niet, waarom is onze gemeenteraad (en andere raden) dan niet betrokken geweest bij de beoogde taakuitbreiding van de Regio GV, mede gelet op de brief van de Regio GV van 15 april jl.?

Wie is/zijn bevoegd gezag bij de uitbreiding van taken van de Regio GV?

Vraag 4

Is het te doen gebruikelijk dat een pfho initiatieven neemt tot taakuitbreiding van de Regio GV?
Wat is de voorkeursvolgorde bij de uitbreiding van taken van de Regio GV?

Vraag 5

Het is aantrekkelijk als de provincie financiële middelen ter beschikking heeft om gemeentelijke doelen te ondersteunen, zoals die van de energietransitie in de gebouwde omgeving.
Wat is voor het college leidend bij de overheveling van taken: de potentiele beschikbaarheid van gelden of de afweging dat de Regio een nieuwe taak namens gemeenten zou moeten worden toebedeeld?
Hoe worden de voor de komende jaren gevraagde gelden concreet gedekt in de begroting van Wijdemeren?

Vraag 6

Hoe verhouden de activiteiten van energiecoöperatie Wijdemeren zich tot de activiteiten van het energiedienstenbedrijf? Is er geen sprake van overlap, vooral in de stappen naar bewustwording?

Vraag 7

Het energiedienstenbedrijf gaat zich (ook) nadrukkelijk richten op het ‘organiseren’ van de aanbodzijde. Brengt die activiteit geen potentiële kwetsbaarheid met zich mee? Hoe denkt het college (of de Regio) dergelijke kwetsbaarheid te voorkomen?

Vraag 8

Is het college bereid de gemeenteraad in een oriënterende sessie mee te nemen in de achtergrond van gemeentelijk en regionaal beleid en uitvoering op het gebied van de energietransitie in de gebouwde omgeving, en hoe gemeentelijke en regionale taken zich tot elkaar verhouden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.