De Rimboe van Rading 1 Deel II

Naar aanleiding van de vragen van Ger Zagt en Jan Verbruggen komt er een aantal vragen bij mij op, die voor mij aanleiding zijn om een nadere analyse te maken, want kennelijk is het Nieuwe Vergaderen nog knap lastig.

Ter inleiding
Op 21 februari schreef Rik Jungmann een artikel over een half besloten vergadering over het bouwplan Zuidsingel fase 8 naar aanleiding van schriftelijke vragen van Gert Zagt (DLP) en Jan Verbruggen (CDA). Daarop reageerde een collegelid dat wat het college betreft, de vergadering openbaar kon zijn. Op dat tweede artikel reageerden uit de raad Jan Verbruggen (CDA), Ria Hennis (DB) en Jan Willem Nienhuis (CDA), waaruit kon worden opgemaakt dat de agendacommissie besloten had tot halve beslotenheid op aangeven van een ambtenaar zonder dat het college hiervan wist. Verwarring alom. Om onderstaand artikel van Wim Kozijn te lezen is het handig om de beide voorgaande afleveringen van dit feuilleton gelezen te hebben. RJ.
Het Nieuwe Vergaderen. Cartoon: @LocoCartoons

De analyse van Wim Kozijn
  1. Hoewel de vragen van Jan Verbruggen en Gert Zagt aan duidelijkheid niets te wensen overlieten, was het de vragenstellers kennelijk ontgaan wie voorstellen doet voor de agenda van Raad en Commissies. Sinds de invoering van het dualisme in de gemeentepolitiek is daar een commissie voor die  in de ene gemeente het presidium heet en samengesteld is uit de burgemeester, de griffier en de fractievoorzitters en in de andere gemeente Agendacommissie, waar naast de burgemeester en de griffier “gewone” raadsleden in zitten. De vergadering wordt door de burgemeester en de griffier voorbereid. Overigens doet zulk een commissie slechts voorstellen over de agenda. Iedere bijeenkomst of vergadering (is een besluitvormende bijeenkomst) besluit bij het agendapunt “vaststelling agenda” waarover en op welke wijze men vergaderen wil. De vraag of B en W bereid is de commissievergadering in de openbaarheid te houden is in dit verband merkwaardig te noemen. B en W gaat er immers niet over.
  2. Jan Willem Nienhuis schrijft dat de commissie een schriftelijk ambtelijk stuk heeft ontvangen waarin geadviseerd wordt de beeldvormende sessie vertrouwelijk te houden. Ambtenaren kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, maar er kan slechts één geadresseerde zijn: het college van B en W.
  3. Zagt en Verbruggen veronderstellen dat vanuit B en W is aangedrongen op vertrouwelijkheid en kennelijk zag men daar de hand van  Wethouder De Kloet in. Het gaat immers over zijn portefeuille en Zuidsingel 8 is een zeer omstreden dossier.
  4. Wat blijkt ?  Wethouder De Kloet weet nergens van!  Het college was juist een voorstander van openbare behandeling!
  5. Nergens lees ik  in het stuk van Rik Jungmann  of iemand de vraag heeft gesteld of wethouder De Kloet het ambtelijk advies  kende en wat zijn mening daarover was. Het zou toch te gek zijn dat ambtenaren een advies uitbrengen over een heikel dossier van de wethouder en hemzelf daarvan niet een afschrift sturen.
  6. Het college was voor openbaarheid, maar de voorzitter van het college besluit unaniem met de andere leden om een gedeelte van de vergadering besloten te doen zijn.
  7. Als het college voor openbaarheid was, is dit onderwerp dus wel in dat gremium besproken.Hoe kan de voorzitter in de agendacommissie een ander standpunt innemen? Heeft zij terug gerapporteerd in het college?
  8. Als de vragen fout geadresseerd zijn, moeten de vragen aan de commissie worden doorgezet schrijft Jan Verbruggen. Dat is vreemd. De agendacommissie bestaat voor de meerderheid uit raadsleden. Fractievoorzitters die schriftelijke vragen stellen aan raadsleden. Jan en Gert hadden een eenvoudig briefje naar de griffier moeten schrijven dat zij op voorhand niet akkoord gaan met een besloten bijeenkomst. Wellicht was het slim geweest om een telefoontje naar de andere fractievoorzitters te plegen om van voldoende steun verzekerd te zijn
Dit alles overziende trek ik de volgende conclusies:
  • Het nieuwe vergaderen is nog een lastig verhaal  voor de raadsleden. Kennelijk is het systeem zo ingewikkeld dat zelfs goed ingevoerde fractievoorzitters soms het spoor bijster zijn.
  • Er is een groot gebrek aan coördinatie. Er is geen regie. Die moet komen van de burgemeester, want zij is zowel voorzitter van het college als van de agendacommissie. Zij moet duidelijk zijn in haar rol, want als lid van het college voor openbaarheid zijn en als voorzitter van de agendacommissie met beslotenheid instemmen leidt tot grote verwarring.

Wim Kozijn

Ter aanvulling (RJ):

Op de website van de gemeente staat een uitnodiging voor de vergadering van morgenavond die gehouden wordt via MS Teams en is te volgen op de website van de gemeente (neem ik aan, RJ) . Hij begint om 20.00. Of er voor 20.00 wel of geen besloten vergadering wordt gehouden staat niet op de website.

Agenda:

20.00—20.10uur Opening door wethouder De Kloet
20.10—20.25uur Toelichting zienswijzen door de Gemeente inclusief de zienswijze Provincie en Natuurmonumenten
20.25—20.35uur Gelegenheid tot vragen
20•35—20.45uur Toelichting plan door ontwikkelaar
20.45—21.00uur Gelegenheid tot vragen
21.00—22.00uur Debat

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.