Geheim en Besloten

De Rutte Doctrine slaat overal toe. Het Haagse recept voor regeren. Houd geheim wat geheim kan blijven. En houd besloten vergaderingen als het maar enigszins kan.

Maak geen notities of verslagen. Wordt er een WOB verzoek ingediend, dan worden de gevraagde gegevens wel verstrekt, maar met de zwarte stift onleesbaar gemaakt, of de wettelijke  termijn, waarbinnen de overheid verplicht is om te reageren, wordt met weken, maanden of soms zelfs jaren overschreden. Laat je niet in je kaarten kijken.

Besloten vergaderen

Dat is de Haagse realiteit. Wijdemeren maakt het gelukkig niet zo bont als de regering van dit land, maar de laatste paar jaar, met name na het vertrek van burgemeester Martijn Smit, slaat het besloten vergaderen meer en meer toe. En dat is een slechte zaak. Zeker in deze tijd, waarin het contact met de burger toch al ernstig gehandicapt is vanwege corona en het nogal onoverzichtelijke nieuwe vergaderprotocol. Herinnert u zich dat nog? Tot een jaar geleden waren er nog burgers te vinden op de publieke tribune. (Ik hoor u denken: “Huh? Burgers?)

Publieke tribune 27-2-2020 (foto: Douwe van Essen)
Geen pottenkijkers

Kortom, de lokale politiek is al heel moeilijk te volgen en dan helpt het niet voor de betrokkenheid van de burger (en belastingbetaler) om daar bovenop ook nog besloten vergaderingen met geheime stukken te stapelen.
Als het enigszins kan moet het gekozen bestuur openheid betrachten. Ik heb de indruk dat dat niet altijd gebeurt. Waarom? Ja, waarom? Dat weten u en ik nu juist niet, want “besloten”. Maar hoe kan het dat een besloten vergadering enkele jaren geleden een uitzondering was en tegenwoordig schering en inslag? Zou het soms fijner regeren zonder burgers, pottenkijkers en pers erbij?

Blij verrast!

Ik was dan ook blij verrast dat het CDA en De Lokale Partij de handen ineen sloegen en onderstaande vragen aan het college van B&W en de collega raadsleden stelden. De twee partijen van coalitie én oppositie (8 zetels) willen weten waarom er op 9 maart van 19.30 tot 20.30 een besloten sessie gehouden wordt over het bouwplan Zuidsingel fase 8 in plaats van een openbare commissievergadering. Ook willen ze weten wat daar besproken zal worden. En dat, terwijl er op 15 december nu juist een motie is aangenomen waarin expliciet wordt gevraagd om rond deze tijd een commissievergadering te beleggen waarin toelichting gegeven zou worden over de stand van zaken en de 400 bezwaarschriften, waaronder die van de provincie en van Natuurmonumenten, met betrekking tot het bouwplan Zuidsingel fase 8.

De vragen van het Christen Democratisch Appel en De Lokale Partij:

Beste griffier,

Wij (Jan Verbruggen CDA en ondergetekende) hebben een reactie en een aantal schriftelijke vragen (art 52 reglement van orde) over de BESLOTEN sessie op 9 maart aanstaande van 19.30 – 20.30 uur inzake Zuidsingel fase 8.

Wil je deze doorzetten naar het college en zo spoedig mogelijk delen met de collega raadsleden. Gelet op de urgentie en de geplande bijeenkomsten stellen wij beantwoording op zeer korte termijn op prijs. 30 dagen is echt te lang!


15 december 2020 is motie M-V-3 Zuidsingel fase 8 aangenomen met 14 stemmen voor en 4 tegen:

Dictum:

Verzoekt het college:

In een (extra) commissie vergadering van (januari) februari 2021 informatie te verstrekken over de inhoud van de zienswijzen van de inwoners van Wijdemeren, de zienswijze van Provincie Noord-Holland, de zienswijze van Natuurmonumenten en zienswijzen van andere belanghebbenden zodat de commissie een advies aan het college kan geven of en op welke wijze het huidige aangevraagde bestemmingsplan voor Zuidsingel fase 8 verder moet gaan.


Nu we zien dat behandeling in een beeldvormende sessie gepland is, (waaraan notabene een besloten bijeenkomst vooraf gaat) maken we kenbaar dat dit totaal niet de strekking van de motie dekt. Deze vorm vinden wij dan ook niet wenselijk. In een beeldvormende sessie kan geen advies
gegeven worden aan het college en het is ook niet de plaats om politieke uitspraken te doen. De bedoeling was juist voordat de nota beantwoording zienswijzen klaar is, de rode draad van de 400 zienswijzen te horen. Evenals hoe gaat de gemeente om met de zienswijze van Natuurmonumenten en de zienswijze van Provincie Noord-Holland. En wat betreft de laatste twee ook of de uitvoering van het plan sowieso haalbaar is en hoe de gemeente omgaat met de reactieve aanwijzing waar de provincie melding van maakt in haar zienswijze. Vervolgens kon de commissie dan advies aan het college geven of en op welke wijze de huidige aanvraag verder moet gaan.

Wij hebben hierover een aantal vragen:
 • Waarom is er gekozen voor een beeldvormende sessie i.p.v. een commissie
 • Waarom is er gekozen voor een besloten deel?
 • Wat komt er aan de orde in het besloten deel?
 • Welke onderwerpen komen er aan de orde?
 • Bent u bereid van de 9e maart alsnog een openbare commissievergadering te maken?
 • Zo niet, wanneer kunnen we conform het verzoek van de motie wel op zeer korte termijn de politieke discussie voeren over ‘of en op welke wijze de huidige aanvraag verder moet gaan’?
 • Gedurende welk tijdsbestek zijn de hoorzittingen voor indieners van zienswijzen gepland?
 • Realiseert u zich dat u met behandeling achter gesloten deuren het geringe vertrouwen in de gemeenschap over de gang van zaken van dit project juist nog verder afneemt?

Gert Zagt
Fractievoorzitter De Lokale Partij

Jan Verbruggen
Fractievoorzitter CDA


Ik begrijp dat er soms belangen van de gemeente zijn die niet in het openbaar besproken kunnen worden. Bijvoorbeeld over aanbestedingen of grondtransacties. Maar ik heb de indruk dat de geheimzinnigheid regelmatig gemakshalve wordt uitgebreid tot een compleet agendapunt of, erger nog, een hele vergadering, terwijl dat niet nodig is. Er wordt ook nooit medegedeeld over welk onderwerp in de beslotenheid gesproken zal worden. Dat zou toch het minste kunnen zijn.
In dit geval is dat nog merkwaardiger. Er wordt een z.g. beeldvormende sessie georganiseerd (vrij discussiëren om de gedachten te bepalen), maar voorafgaand daaraan wordt een uur achter gesloten deuren gedebatteerd. Wat is er dan nog aan beeld te vormen? Om maar te zwijgen over het feit dat het college de motie niet heeft ontraden, waarmee er dus mee werd ingestemd om nu inzicht te geven in de ontvangen zienswijzen en de reactie van het college daarop. En toch wordt hij niet uitgevoerd.

En dus ben ik blij met de vragen van Gert en Jan.

Rik Jungmann

PS. Hierbij nog een smakelijk toetje van Arjen Lubach van vanavond over dit onderwerp.

3 gedachten op “Geheim en Besloten”

 1. Uit onze OPENBARE contacten met in dit geval de ChristenUnie in Provinciale Staten Noord Holland blijkt:
  -het laatste grote milieu onderzoek op de Groenewoud vuilstort stamt uit 2009
  -in 2013 is het Masterplan afgerond
  -daarna heeft Noord Holland niets meer vernomen van Wijdemeren.

  De schriftelijke vragen van de CU en antwoorden zijn ook gewoon openbaar.

  Tijd om er eens een eindoordeel over te gaan geven nu Natuurmonumenten zich dreigt terug te trekken, omdat Wijdemeren een integraal plan met Zuidsingel fase 8 nastreeft?
  Wat onhaalbaar lijkt door de zienswijze van Provincie, Natuurmonumenten en 402 anderen?
  Namens Nieuwe Democratie Wijdemeren

 2. Hoe krijg je onrust in Wijdemeren en hoe hou je als politieke partij de schijn hoog.
  We zien dit altijd tegen de tijd dat er verkiezingen komen en meestal van oudgediende die weten hoe zij de kerkelijke zieltjes moeten winnen.

 3. Er kunnen maar twee redenen zijn een beeldvormende sessie in beslotenheid te laten plaatsvinden:
  1. De raadsleden hebben beelden die onbehoorlijk zijn of
  2. Er moeten misstanden verborgen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.