Regio G&V: Met nieuw kabinet is het oppassen voor mediasector en natuur

Vooral voor de mediasector en de natuur in de Regio Gooi en Vechtstreek zijn er de komende jaren risico’s. Dat blijkt uit een ‘eerste analyse en taxatie’ die Regio-ambtenaren hebben gemaakt van het Haagse hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB.

Om op een rijtje te krijgen wat het hoofdlijnenakkoord voor gevolgen heeft of kan hebben voor deze regio hebben tien Regio-ambtenaren het akkoord doorgevlooid. Het resultaat is ter kennisname aangeboden aan de regionale  wethouders.

Bedreigingen

Over tal van zaken zijn spijkerharde conclusies (nog) niet mogelijk, al was het maar omdat het hoofdlijnenakkoord door de nog aan te stellen bewindslieden moet worden uitgewerkt in concrete maatregelen. Wel concluderen de ambtenaren op een paar onderdelen al dat er specifiek voor de Regio bedreigingen of mogelijk kansen schuilen in het hoofdlijnenakkoord.

Risico’s zijn om te beginnen aangetroffen voor de natuur en dat dan in verband met de stikstof-problematiek, die de nieuwe coalitie anders benadert dat tot nu toe gebeurt. In die andere benadering schuilt een risico voor de regionale natuur.  De ambtenaren schrijven: ,,De Regio kent 3 stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden, bovendien zijn de NNN-gronden (zoals heide) grotendeels ook stikstofgevoelig. Daarnaast zijn er ook veel waterlichamen die met nutriënten (voedingsstoffen, red.) uit mest te maken hebben. De voorstellen zullen dus ook een effect op de waterkwaliteit hebben.’’

Voorwaarden

Verder lezen we: ,,In huidige natuurgebieden aan de randen mogelijkheid tot bebouwing onder bepaalde voorwaarden. Geldt voor elke gemeente in onze regio, allen omringt (tikfoutje, red.) door natuur. (. . .) Onduidelijk nog hoever het Rijk wil gaan, welke voorwaarden moet nog worden uitgewerkt.’’

Kort samengevat: de manier waarop de coalitie de stikstof-kwestie benadert, betekent een risico voor de natuur in het Gooi en de Vechtstreek. Ook de ruimte die de coalitie aan bouwers wil geven kan in deze regio een risico opleveren, al moet nog blijken wat precies de voorwaarden worden voor bouwen aan de randen van natuurgebieden.

Mediasector

Risico’s zien de ambtenaren ook voor de mediasector. Die is weliswaar geconcentreerd in Hilversum, maar heeft wat betreft bedrijven en banen uitlopers naar de andere gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek. Om te beginnen willen de formerende partijen op de publieke omroep 100 miljoen euro per jaar bezuinigen. De Regio-ambtenaren schrijven dat de Regio en de gemeente Hilversum samen moeten bekijken of mensen die door de bezuiniging hun baan verliezen, kunnen worden omgeschoold. Maar er is meer.

De Regio-ambtenaren wijzen erop dat de nieuwe coalitie het Nationaal Groeifonds wil afschaffen. In dat fonds zit 6,8 miljard euro. Uit dat fonds heeft de nieuwe Mediacampus in Hilversum 200 miljoen euro toegekend gekregen voor ontwikkeling van die campus. De ambtenaren denken dat de toekenning van dat geld niet kan worden teruggedraaid. Maar ze noteren ook dat het Groeifonds voor de doorontwikkeling van de mediasector ‘cruciaal’ is. Aangezien het fonds wordt geschrapt kan de mediasector aanvullende bijdragen vergeten – naar valt aan te nemen met flinke schade als gevolg, maar daarover zegt de analyse verder niets.

Kansen

Enkele kansen of kansjes kan het Hoofdlijnenakkoord de Regio Gooi en Vechtstreek ook bieden. De ambtelijke analyse noemt er twee op het gebied van mobiliteit. Zo wordt het misschien mogelijk de verbreding van snelweg A27 van de pauzestand af te krijgen.

Wat betreft de A27 – en diverse andere grote infrastructurele projecten in het land – werd eerder op de pauzeknop gedrukt vanwege de stikstofproblematiek. Overigens speelde bij de A27 ook een financieel vraagstuk. Verbreding van de A27 is nodig in verband met voorgenomen woningbouw in Flevoland, die de toch al zeer forse verkeerdruk op deze snelweg nog verder zal opvoeren.

Buslijnen

Enige hoop putten de Regio-ambtenaren ook uit het voornemen van de nieuwe coalitie om geld te steken in betere bereikbaarheid van landelijk gebied. Ze zien daarin ‘mogelijk financiële kansen voor onze regio: de lijnen naar de kleinere kernen (Wijdemeren, Muiderberg o.a.)’’.

Uiteraard behelst het Haagse akkoord nog veel meer risico’s en kansen, maar die zijn van algemene aard. Dat wil zeggen: ze kunnen zich voordoen in heel Nederland, dus ook in deze regio, maar niet in het bijzonder in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.