CDA schiet woningbouw Nederhorst Noord nu af wegens problemen, maar CDA-wethouder veroorzaakte die

Tenzij de CDA-fractie zich nog bedenkt, is het gedaan met woningbouwplan Nederhorst Noord. Geen 150 woningen voor de velen die dringend onderdak nodig hebben. Het CDA schoot het plan maandagavond af omdat het volgens de partij onhaalbaar is. Wat niemand vermeldde: de basis voor de problemen werd in 2017 gelegd door een CDA-wethouder.

Overzicht van het bouwplan. (Illustratie Rho Adviseurs/stefveldhuizen)

De afgelopen vier jaar trok de coalitie van DorpsBelangen, CDA, VVD en D66 wat betreft woningbouw in Nederhorst Noord eensgezind op. In het coalitieakkoord werd dit bouwproject– aanvankelijk 175 woningen, later beperkt tot 150 – met name genoemd.

Jan Verbruggen (CDA). (Foto Douwe van Essen)

Maar maandagavond liet CDA-fractieleider Jan Verbruggen in de raadscommissie ruimte en economie weten dat zijn partij de handen van het project af trekt. Het is onhaalbaar, aldus het CDA, aangezien de provincie een- en andermaal heeft laten weten het niet te zullen toestaan. Trekken aan een dood paard heeft geen zin,  stelde  Verbruggen. Door het afhaken van het CDA is er voor het bouwplan geen meerderheid meer in de gemeenteraad. De Lokale Partij (voor groen en boeren) en PvdA/GroenLinks (voor groen en vogels) waren al tegen.

Verbijsterd

Verbruggens coalitiegenoten René Voigt (DorpsBelangen), Sieta Vermeulen (VVD) en Nanne Roosenschoon (D66) waren verbijsterd, wethouder Jan-Jaap de Kloet (DB) eveneens. ,,We moeten knokken voor dit plan’’, stelde Voigt. Bijgevallen door Vermeulen deed hij een dringend beroep op het CDA om het afwijzende standpunt te heroverwegen. Dat moet dan volgende week blijken in de gemeenteraad, maar als ik Verbruggen zo beluisterde, acht ik de kans klein dat de christendemocraten opnieuw hun koers wijzigen.

Cees Loggen. (Foto provincie Noord-Holland)

Dat gedeputeerde Cees Loggen (VVD) geen ruimte ziet voor woningbouw in het kleine stukje Horn- en Kuijerpolder heeft hij onder meer opgeschreven in een mail aan wethouder De Kloet. Die mail zat bij de vergaderstukken. Gek genoeg zei De Kloet maandagavond eerst dat ‘het heel moeilijk is in te schatten wat de provincie vindt’ om later op te merken dat hij ‘de kans vrij groot acht toch gelijk te krijgen’.

Al sinds de jaren zeventig (!) van de vorige eeuw is het de bedoeling de bebouwing aan de noordkant van Nederhorst den Berg ‘af te ronden’, zo memoreerde Vermeulen (VVD). In 2017 lag er een (toen nog voorlopig) plan op tafel van de Haarlemse ontwikkelaar Gideon Kwint (Kennemerland Beheer) om op 7 hectare in de polder 175 woningen te bouwen. In het jongste plan is dat verminderd tot 150.

Algemeen belang

Maar in 2018 bombardeerde de provincie Noord-Holland de polder tot beschermd gebied voor weidevogels. Sindsdien blokkeert dat woningbouw. Tenzij . . . tenzij kan worden aangetoond dat er een algemeen belang is dat zwaarder weegt dan het vogelbelang. Voorstanders van bouwplan Nederhorst Noord vinden dat het grote aantal woningzoekenden evident zo’n groter algemeen belang is. Temeer, zeggen ze, omdat er op de beoogde bouwplek niet of nauwelijks weidevogels voorkomen. Tegenstanders van het bouwplan bestrijden dat laatste.

Over de aanwijzing van de Horn- en Kuijerpolder tot beschermd gebied voor weidevogels is de afgelopen jaren al heel wat gesteggeld. Vermeulen wees er maandagavond maar weer eens op dat de aanwijzingsprocedure niet goed is verlopen. De provincie plaatste de aankondiging destijds niet in Weekblad Wijdemeren, maar in het elders verspreide Weesper Nieuws.

Gegijzeld

Ook over het aanhoudende ‘nee’ van gedeputeerde Loggen tegen het woningbouwplan kruisten partijen maandag de degens. Zo stelde Verbruggen dat VVD en D66 in de provincie worden ‘gegijzeld’ door GroenLinks, dat in het groen geen woningbouw wil. Over de door de VVD aangevochten procedure stelde hij vast: daarmee ‘is het de afgelopen 3,5 jaar niet opgeschoten’. Ergo: we moeten ermee stoppen.

Nu valt inderdaad de vraag te stellen of het zin heeft met 100 kilometer per uur af te scheuren op de muur die de provincie zegt te hebben opgetrokken. Het antwoord van het CDA – nee – lijkt niet onlogisch.

Woningzoekenden

Aan de andere kant staat het enorme belang van de vele woningzoekenden. Het lijkt heel redelijk dat belang tot doorslaggevend (algemeen) belang te bestempelen. Dan ontstaat de mogelijkheid Nederhorst Noord toch te bouwen.

Bedenk verder dat omstreden is of er ter plekke wel noemenswaardige aantallen weidevogels zijn. Een onafhankelijke telling (gesuggereerd door D66’er Roosenschoon) om dat twistpunt uit de weg te ruimen lijkt een prima idee.

Raad van State

En er valt ook wel wat te zeggen voor de stelling dat het woningbouwplan maar gewoon in procedure moet worden gebracht. Dan kan de provincie een zienswijze (ongetwijfeld: het mag niet) indienen en dan kan de zaak verder worden afgewikkeld, desnoods tot bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Maar het CDA kiest dus de eerste weg: niet ‘trekken aan een dood paard’, ‘realistisch zijn’ en stoppen met Nederhorst Noord. Kleine pikanterie: ontwikkelaar Kwint toonde zich pijnlijk verrast dat juist het CDA dat vindt. Hijzelf, meldde hij, is namelijk CDA-lid.

Er is trouwens nog iets, iets heel relevants bovendien, al had maandagavond niemand het daarover. De problemen zijn begonnen door nalatigheid van uitgerekend een wethouder van CDA-huize. Om dat te schetsen moet ik even een paar dingen terughalen uit eigen werk, namelijk uit artikelen in De Gooi- en Eemlander van 26 en 28 mei 2018.

‘Geen enkel verzet’

Op 23 april dat jaar ging het in Provinciale Staten over de uitbreiding van de beschermde weidevogelgebieden (onder meer met de Horn- en Kuijerpolder). Toenmalig gedeputeerde Joke Geldhof (D66) zei: ,,In deze gebieden lopen geen belangrijke ruimtelijke initiatieven voor zover wij weten, en ook van gemeenten is daar geen enkel verzet op gehoord.’’

Nogal opmerkelijk, want bekend was toch dat Kennemerland Beheer pal ten noorden van Nederhorst op 7 hectare in de polder woningen wilde bouwen. Daarom belde ik destijds met de provincie en de gemeente. Een provinciale woordvoerster meldde: ,,Over die op handen zijnde PRV-wijziging (uitbreiding weidevogelgebied, red.) is uitgebreid gecorrespondeerd met de Noord-Hollandse gemeenten.  Zo is er in oktober 2017 een ambtelijke consultatieronde geweest. Van de gemeente Wijdemeren hebben wij niets vernomen.’’ En een gemeentelijke woordvoerster: ,,Tegen deze aanwijzing (van de Horn- en Kuijerpolder tot beschermd weidevogelgebied, red.) heeft de gemeente geen actie ondernomen.’’

De Kloet. (Foto Douwe van Essen)

Hoe kan dat nou, was vervolgens de vraag aan wethouder De Kloet. Hij zei in mei 2018: ,,Het liep tot nu toe via de raad, niet via het college, er was geen officieel plan.’’ Dat klopt in die zin dat er nog geen aanvraag lag voor een omgevingsvergunning of voor een wijziging van het bestemmingsplan. Maar het Wijdemeerse college had wel al in juni 2017 een afschrift gekregen van een brief waarin Kennemerland Beheer de gemeenteraad informeerde over het woningbouwplan. De meeste fracties zagen daar wel brood in. Ook Gedeputeerde Staten kregen trouwens een afschrift.

Theo Reijn. (Foto gemeente Eemnes)

Met andere woorden: burgemeester en wethouders wisten al in juni 2017 wat er speelde. En toch gaf de gemeente geen kik toen een maatregel van de provincie dreigde roet in het eten te gooien. In het toenmalige college zat ook De Kloet, zij het dat hij een andere portefeuille had dan nu. In dat college zaten ook twee CDA’ers: Theo Reijn en Betske van Henten. Reijn had ruimtelijke ontwikkeling in portefeuille, Van Henten volkshuisvesting. Maar wie was nou de eerstverantwoordelijke waar het ging om het woningbouwplan? Reijn zegt nu, 1 februari 2022, dat hij het niet meer  honderd procent precies weet, ‘maar ik meen dat ik dat was, ja dat was ik’.

Verkiezingscampagne

Een CDA-wethouder heeft destijds dus verzuimd zich te verzetten tegen aanwijzing van de hele polder tot beschermd weidevogelgebied. En nu wil het CDA ineens niet langer knokken tegen die blokkade voor woningbouw omdat dat volgens de partij onbegonnen werk is. Anders  gezegd: een CDA-wethouder liet een probleem ontstaan, de CDA-fractie schaarde zich desondanks bijna vier jaar achter het bouwplan, maar trekt nu op het allerlaatst de stekker eruit omdat er een probleem is – veroorzaakt dus door iemand uit de eigen christendemocratische kring.

Ik kan me zo voorstellen dat de woningnood en de aanpak daarvan tijdens de verkiezingscampagne in Wijdemeren een punt van aandacht worden. Het CDA heeft dan, om het heel zacht te zeggen, geen sterke zaak.

5 gedachten op “CDA schiet woningbouw Nederhorst Noord nu af wegens problemen, maar CDA-wethouder veroorzaakte die”

 1. Dat er woningnood is, is een feit. Maar worden er garanties gegeven dat Bergse en Wijdemeerse woningzoekenden van Nederhorst Noord profiteren? Als het goed is, komt er een percentage sociale en middenhuur en een percentage sociale koop, maar gaan deze naar eigen inwoners?
  In ieder geval hadden woningzoekenden niets aan de Vlindertuyn en het Ankeveensepad (als er met deze laatste nog wat gebeurt).
  Gelukkig resten in Nederhorst nog de projecten JB-plein (deels redelijk betaalbare koop), het kasteel en de Dammerweg waar ook hoop op gevestigd kan worden. En er zijn nog andere locaties te bedenken, waar niemand zich aan hoeft te storen.

  1. Eind jaren 70 was ik in de voormalige gemeente ’s-Graveland betrokken bij een groepje mensen dat zich inzette voor meer (jongeren)huisvesting. Tot dan werden er alleen eengezinswoningen gebouwd. Ik kan mij nog een gesprek herinneren met de burgemeester, destijds de heer Van de Walle. Hij maakte zich er zorgen over dat er zo’n grote uitstroom was van jongeren. Dat speelde dus toen ook al. Het antwoord was eenvoudig: zorg voor meer huisvesting. Er zijn toen inderdaad wat jongerenwoningen gekomen, HAT-eenheden werden die genoemd. Daarna kwamen er in elk bouwplan wel wat van die eenheden. Helaas lang niet genoeg om de uitstroom te stoppen.
   Daarbij komt nog dat men er toe is over gegaan om de toewijzing van sociale huurwoningen te laten verzorgen door de regio. Dus in elke vrijkomende woning kan ook iemand uit Hilversum of Huizen komen wonen en geen plaatselijk woningzoekende. Ook is gebleken dat er een flinke toestroom is van mensen uit Amsterdam en Utrecht. Dat is op zich wel prettig voor de projectontwikkelaars, want die zijn er zeker van dat ze hun huizen zullen verkopen. Maar de plaatselijke woningzoekenden vissen achter het net. D.w.z. degenen die een sociale huurwoning zoeken.
   In ’s-Graveland en Kortenhoef kan al bijna niets meer gebouwd worden want de leefbaarheid staat al aardig onder druk. In sommige straten staan er zoveel auto’s op het trottoir dat er geen doorkomen aan is. De situatie in ’s-Graveland en Kortenhoef is natuurlijk niet 1 op 1 vergelijkbaar met andere delen van Wijdemeren, maar ik kan me ook niet voorstellen dat die extreem anders zullen zijn.
   Ik denk wel dat als Hilversum stopt met het vliegveld er in die omgeving ook voor Wijdemeren wel wat bouwmogelijkheden zullen zijn. Maar ik ben ter plekke niet genoeg bekend om daar iets over te zeggen.

 2. De weidevogelstand is in heel Nederland teruggelopen. Het is dus een landelijk (structureel) probleem en dat ga je niet oplossen met een stukje plas-dras in Nederhorst den Berg. Natuurmonumenten heeft de afgelopen jaren heel wat plas-dras aangelegd. Desondanks dus minder weidevogels….

  Van Zuidsingel fase 8 hebben we geleerd dat het niet zinvol is om tijd en geld te verspillen aan een bouwplan waarvan al vaststaat dat de provincie daar geen toestemming voor zal geven. Dat in het verleden een CDA-wethouder niets heeft gedaan met de aankondiging van de provincie dat ook Nederhorst Noord de bestemming natuurgebied gaat krijgen zal dan wel zo zijn. Maar om nu de zwarte klaas bij dhr. Verbruggen neer te leggen vind ik niet fris. Hij neemt gewoon gegeven de omstandigheden een verstandig besluit.

  In voorheen ’s-Graveland en nu Wijdemeren wordt al 40 jaar niet of nauwelijks gebouwd voor de plaatselijke woningzoekenden. Dat gaat met de huidige bouwplannen niet anders zijn. Het is een drogreden om anders te beweren.
  Ik denk dat we niet langer meer achter een wethouder met de blinde ambitie om veel flatgebouwen in Wijdemeren te bouwen aan moeten lopen.

  1. Geachte heer Van der Wolk,

   Mag ik u eraan herinneren dat vanaf de jaren 70 al stevig is gebouwd aan de behoefte die er nog altijd is. Uw bewering dat er niet of nauwelijks de afgelopen 40 jaar wordt gebouwd berust op drijfzand of u heeft 40 jaar onder een steen gelegen!
   Nederhorst Noord is een plan dat uit de jaren 70 dateert.
   De provincie heeft het zonder overleg met Wijdemeren dit stuk grond aangewezen als vogelgebied en als u de moeite neemt en tijd maakt zult u snel achter komen dat het stuk waardeloos grasland alleen bezocht wordt door een koppeltje verdwaalde ganzen en met een beetje geluk worden zij ook nog eens afgeschoten!
   Mijn informatie is dat veel bewoners in Wijdemeren juist willen dat er gebouwd wordt voor onze eigen bewoners in Wijdemeren.

 3. Ongekend zwak, het CDA laat alle woningzoekende in Wijdemeren in de kou staan en komt met een zwaktebod om binnen de kernen te bouwen, terwijl zij weten dat dit al niet meer mogelijk is. Zie alle ophef over ’t Laantje in Loosdrecht, Ankeveensepad en in het verleden het schapenweitje.
  Het CDA altijd de mond vol van bouwen bouwen. Mensen die ik ken in Nederhorst zijn, op een enkeling na, allemaal groot voorstander van bouwen op Nederhorst Noord.
  Ik weet wel waar de meeste stemmen heen gaan in Wijdemeren, zeker geen CDA functie elders!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.