Geen woningen Cannenburgerpark door parkeerprobleem? Een raar verhaal dat schreeuwt om uitleg

Burgemeester en wethouders willen een streep zetten door het woningbouwplan Cannnenburgerpark in Ankeveen. Ze vragen de raad daarmee akkoord te gaan. Argument: te weinig parkeerplaatsen. Ik heb er nog eens wat nauwkeuriger naar gekeken en ik moet zeggen: wat het college op papier heeft gezet is een raar verhaal.

Waar project Cannenburgerpark is gedacht. De strook rechts, langs het water, hoort erbij en biedt (een deel van de) parkeerruimte. (Bron Kadaster)

Bij de kruising Cannenburgerweg-Herenweg in Ankeveen wil ontwikkelaar JeeGee Vastgoed het oude bedrijfsterrein vervangen door woningen. Aanvankelijk omvatte het plan 38 woningen, maar dat werd verminderd naar 32: 13 ‘grondgebonden’ woningen en 19 appartementen.

Raad akkoord

Dat was de stand op 9 februari dit jaar. De gemeenteraad ging er die avond unaniem mee akkoord dat voor het plan een zogeheten ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) zou worden afgegeven. Het hele pakketje werd ter inzage gelegd van 3 maart tot en met 13 april.

De volgende stap is nu het wel of niet afgeven van een definitieve vvgb. Het (nieuwe) college stelt de (nieuwe) gemeenteraad voor om die verklaring te weigeren. Het probleem is niet dat het plan inmiddels voorziet in 34 in plaats van 32 woningen (met 21 in plaats van 19 appartementen). Het probleem is volgens het college dat het plan voorziet in te weinig parkeerplaatsen – 17 plekken te weinig om precies te zijn.

Eerste vraagtekens

Daar duiken de eerste vraagtekens op. In februari ging het om 32 woningen en 60 parkeerplaatsen. In het voorstel van het college stond toen: ,,Daarmee wordt voldaan aan de parkeernorm van de gemeente Wijdemeren’’. Maar in het voorstel van het huidige college (over 34 woningen en 63 parkeerplekken) staat nu: 63 parkeerplaatsen? Dat zijn er 17 te weinig, dus gaat het stoplicht voor het bouwplan op rood.

Pardon? In februari waren 60 parkeerplaatsen op eigen terrein genoeg voor 32 woningen. Nu zijn er twee woningen en drie parkeerplaatsen extra ingetekend en nu betekent dat ineens 17 parkeerplekken te weinig? Wat is er misgegaan?

Afwijken

Maar eerst even iets anders. In het nu voorliggende voorstel staat dat het college op zichzelf mag afwijken van het eigen beleid (in dit geval de parkeernormen), maar dat dat alleen mag in ‘bijzondere omstandigheden’. Dat hebben ze bij de gemeente bedacht naar aanleiding van een van de bezwaren (zienswijzen) tegen de ontwerp-vvgb. In een eerdere bijdrage merkte ik al op dat de Raad van State dat begrip ‘bijzondere omstandigheden’ erg glibberig vond, maar dat het in 1998 toch belandde in de Algemene wet bestuursrecht. Hoe dan ook, het college stelt nu dat er geen ‘bijzondere omstandigheden’ zijn om afwijking van de eigen parkeernormen te rechtvaardigen. Een behoorlijke onderbouwing daarvan heb ik niet aangetroffen.

Je vraagt je bovendien af: als 60 parkeerplaatsen voor 32 woningen begin dit jaar volgens het college voldeed aan de parkeernormen, dan kan het er nu met 34 woningen en 63 parkeerplekken toch niet zó ver naast zitten? Waarom is dan überhaupt afwijking van het eigen beleid nodig? Wel, dat is nodig omdat er nu plotsklaps niet één of twee parkeerplaatsen te weinig zijn, maar liefst 17. Volgens het college.

Parkeernormen

In het jongste voorstel aan de raad staat wel en soort verklaring. Daarvoor moeten we terug naar 11 maart 2021. De gemeenteraad vroeg het college toen via een motie om de parkeernormen voor sociale huur- en koopappartementen gelijk te trekken. In de ‘Beleidsregel parkeernormen gemeente Wijdemeren’ (2015) zijn die namelijk verschillend. In een dorpskern geldt voor een ‘appartement, etage, koop’ (dus ook sociale koop) de norm van 1,3 parkeerplaats per woning en voor ‘appartement, etage, sociale huur’ 1,0 parkeerplaats per woning. In het landelijk gebied zijn de normen respectievelijk 2,3 en 2,0 parkeerplaatsen.

Op 8 juni 2021 besloot het college met een opgefriste parkeernota te komen, daarin de parkeernormen voor sociale huur en sociale koop gelijk te trekken en dat alles ‘een jaar na vaststelling van het Mobiliteitsplan 2045’. Dat mobiliteitsplan stelde de raad vorige maand vast, dus die opgefriste parkeernota is er nog lang niet.

Bouwplan Cannenburgerpark. (Illustratie JeeGee Vastgoed/Building Design Architectuur)

Maar geen nood, zou je denken, want in juni vorig jaar besloot het college tevens in de tussentijd ‘gemotiveerd af te wijken van het vigerende parkeerbeleid door voor sociale koopappartementen en sociale huurappartementen een parkeernorm van 1,2 te hanteren’. Bedoeld is mogelijk in een dorpskern, maar dat staat er niet, dus het kan net zo goed gelden voor de hele gemeente.

Niet toegestaan

Kat in ’t bakkie, zo lijkt het. Want, lezen we in het nu voorliggende raadsvoorstel: ,,Deze norm is gebruikt voor deze planontwikkeling.’’ Dus: voor de sociale koopappartementen in het bouwproject Cannenburgerpark is gerekend met 1,2 parkeerplek per appartement. En begin dit jaar paste het hele plan daarmee netjes binnen de parkeernormen.

Maar in het jongste raadsvoorstel staat nog iets: ,,Het is juridisch echter niet toegestaan hiervan al gebruik te maken.’’ Bedoeld wordt: van die norm van 1,2 parkeerplek per sociaal koopappartement.

Grotere vraagtekens

Daarmee worden de vraagtekens alleen maar groter. Ten eerste: hoezo is dat juridisch niet toegestaan? Ten tweede: áls dat waar is, waarom wist de gemeente dat in februari niet? (Oeps, dat lijkt op vragen naar de bestuurskracht van Wijdemeren en dat liep de vorige keer slecht af.) Ten derde: hoe heeft de gemeente in vredesnaam zitten rekenen met de parkeerplekken?

(Foto Wiki CC BY-SA 3.0)

Als 1,2 parkeerplek per sociaal koopappartement niet zou mogen, lijkt het logisch terug te vallen op de oude norm van 1,3. Voor de al eerder geplande 14 sociale appartementen is dan 14 x 0,1 = 1,4 parkeerplek extra nodig. Voor de twee toegevoegde sociale appartementen gaat het om 2 x 1,3 = 2,6 parkeerplek extra. Samen maakt dat 4 parkeerplekken extra nodig ofwel eentje meer dan waarmee het aantal parkeervakken in het plan is opgehoogd.

Landelijk gebied

Maar de gemeente heeft een heel andere nieuwe rekensom gemaakt. Er is nu uitgegaan van de parkeernorm voor een koopappartement in ‘landelijk gebied’. Dat staat ook in het jongste raadsvoorstel: ,,De planlocatie ligt voor wat betreft deze beleidsnota (over parkeernormen, red.) in het ‘landelijk gebied’ en daar geldt voor sociale koopwoningen een hogere parkeernorm dan in de kern.’’ In die beleidsnota staat inderdaad: voor een koopappartement in een kern 1,3 parkeerplaats en in landelijk gebeid 2,3 parkeerplekken. Dus moet er volgens de gemeentelijke rekensom per sociaal koopappartement één parkeerplek bij. Dat maakt dus dat er 16 parkeerplekken extra nodig zijn. Plus die ene die hierboven al aan de orde kwam, maakt samen 17 parkeerplekken meer vereist dan waarin het bouwplan voorziet. Precies het aantal dat het college nu opvoert.

Is daarmee alles verklaard? Nou, dat is maar de vraag.

Provinciale regels

De bedoeling was het project Cannenburgerpark te regelen binnen de overgangstermijn van de provinciale regels. Die overgangstermijn loop op 16 november af. In de overgangstermijn mogen nog de regels worden toegepast van de oude Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Met ingang van 17 november gelden de regels van de nieuwe provinciale Omgevingsverordening NH 2020 (POV).

Het Cannenburgerpark-plan staat of valt met één belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe provinciale regels. Volgens de nu nog toepasbare oude PRV ligt de bouwlocatie in ‘bestaand stedelijk gebied’ (waar woningbouw mag). Maar na 16 november ligt deze plek volgens de nieuwe POV in ‘landelijk gebied’ (waar woningbouw niet mag).

Terzijde even dit. Waar de provincie zegt dat het nu nog gaat om ‘bestaand stedelijk gebied’ en niet om ‘landelijk gebied’, zegt de gemeente dat het voor de parkeernormen gaat om ‘landelijk gebied’ en dat de daar geldende norm overeind moet blijven.

Toedeledokie

We zien dus een college dat stelt dat ‘we van ons (parkeer)beleid niet mogen afwijken, want er zijn juridische beletselen en geen bijzondere omstandigheden die afwijking zouden rechtvaardigen’. En het college vindt het niet nodig de raad uit te leggen waarom dat zo in elkaar zou zitten. De raad moet het maar geloven en toedeledokie met het woningbouwplan.

Cruciaal bij dat alles is de vraag of die stelling van het college – ‘afwijken kan niet’ – wel klopt. Mij schoot in dat verband een piepklein stukje te binnen van de vele tekst die Rosalie van Rijn (CDA) vorige week in een raadscommissie moest gebruiken in een poging over project Cannenburgerpark informatie los te peuteren van wethouder Alette Zandbergen.

Het gonsde die dag van geruchten en wandelgangenpraat: het college zou een besluit hebben genomen. Wat was er aan de hand? Hoe zat het precies?  Van Rijn kwam geen streep verder en Patricia IJsbrandij (DorpsBelangen) evenmin. Maar goed, twee dagen later, afgelopen vrijdag, kwamen stukken los waaruit blijkt dat het college inderdaad een besluit heeft genomen. Het besluit namelijk om de raad voor te stellen woningbouwproject Cannenburgerpark de voet dwars te zetten – streep erdoor, weg ermee, prullenbak.

Ambtelijk advies

Het stukje tekst van Van Rijn dat me weer te binnen schoot, was een vraag. Ze vroeg Zandbergen of het klopt dat het collegebesluit over project Cannenburgerpark anders is uitgevallen dan ambtelijk aan het college is geadviseerd. Zandbergen zweeg erover. Maar het wandelgangenverhaal dat ambtenaren iets anders hebben geadviseerd dan het ‘njet’ van het college krijgt wel reliëf als we het leggen naast iets wat wel in de stukken staat, maar bij eerste lezing niet opvalt.

Ik doel op de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ over project Cannenburgerpark. Daarin staan de ingebrachte bezwaren tegen het plan zoals het eerder dit jaar ter inzage lag en de reactie van de gemeente op die bezwaren.

Op pagina 22 van de nota gaat het over het parkeerbeleid en de mogelijkheid of onmogelijkheid voor het college om daarvan af te wijken. Dus over de vraag: zijn er bijzondere omstandigheden die afwijken rechtvaardigen? Zoals u weet, is het antwoord van het college ‘nee’. Maar interessant is hoe dat in de nota is opgeschreven. We lezen namelijk: ,,(. . .) is hier geen sprake van een zodanig bijzondere situatie dat het college daaraan (afwijking van het beleid, red.) wil meewerken’’ (de accentuering is van mij, RF).

Er staat niet dat het college juridisch volkomen klem zit en niet anders kan dan nee zeggen tegen het bouwproject. Nee, er staat dat het college niet ‘wil meewerken’. Dat impliceert dat het college een keus had: wel of niet willen meewerken. Dan dringt zich met extra kracht de vraag op die Van Rijn stelde: lag er een ambtelijk advies met een andere conclusie dan waartoe het college heeft besloten? En, is de logische vervolgvraag, áls dat zo is, waarom schoof het college dat advies dan terzijde?

Veel uit te leggen

Alles overziend heeft het college nogal veel uit te leggen. Immers, om met Wilna Wind (PvdA/GroenLinks) te spreken: het gaat niet over één of twee woningen. Zeker in het licht van de woningnood gaat het dan niet aan om de raad met niet of nauwelijks onderbouwde beweringen het bos in te sturen.

 

Eén gedachte op “Geen woningen Cannenburgerpark door parkeerprobleem? Een raar verhaal dat schreeuwt om uitleg”

  1. Hiermee sla je de spijker op zijn kop! Er worden allerlei argumenten uit de kast gehaald om te rechtvaardigen waarom het college nu tegen dit plan is, maar de werkelijkheid is, dat het college niet mee WIL werken aan dit plan. DAT HET WEL KAN, bewijst het voorstel van het vorige college begin dit jaar, om de parkeernorm voor het realiseren van woningen en appartementen op het terrein van kasteel Nederhorst wel aan te passen.

    De mogelijkheden om te bouwen zijn in Wijdemeren zeer beperkt, zo niet onmogelijk. Van het college mag je verwachten dat zij dan ook alles doet om bouwprojecten met een positieve houding te beoordelen, en niet allerlei argumenten erbij sleept om projecten de grond in te boren. Ik ga ervan uit, dat de raad hier fel tegenin gaat en haar verantwoordelijkheid neemt. Tijdens de commissievergadering op 8 november zullen we het zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.