Wob-oogst (5): Iedereen moet braaf wachten op ‘juf Crys’. En wethouder Kea lijkt in college dwars te liggen

Bij de behandeling van het rapport van bureau Necker van Naem ging het er achter de schermen bij de gemeente niet altijd even prettig aan toe. De wethouders en de gemeenteraad moesten als een stel schoolkinderen maar braaf en geduldig wachten op ‘juf Crys’ (burgemeester Larson). Los daarvan had wethouder Jos Kea (financiën, VVD) een afwijkende mening over wat het college op grond van het rapport zou voorstellen aan de raad.

(Foto Facebook)

Dat beeld rijst op uit de documentatie die ik na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kreeg van burgemeester en wethouders. Zoals aangegeven heb ik u in eerdere afleveringen van het serietje ‘Wob-oogst’ kleinere en/of leukere zaken geserveerd die ik tegenkwam. Wat hier aan de orde komt, is de hoofdzaak. We krijgen een nogal onthutsend beeld van hoe de burgemeester meent medebestuurders (de wethouders en de raad) te moeten bejegenen.

Tijdlijn

Voor de volledigheid en voor de transparantie heb ik onder dit stuk een (noodgedwongen helaas nogal lange) tijdlijn samengesteld uit de stukken die het college openbaar heeft gemaakt. Daarin valt te zien wie wanneer welke versie van het rapport van Necker van Naem kreeg en hoe daarmee in grote lijnen is omgegaan. Desgewenst kunt u die tijdlijn ook gewoon overslaan.

Heb overigens niet de illusie dat we over de gang van zaken het naadje van de kous te weten komen. Dat komt doordat burgemeester en wethouders in de vrijgegeven documentatie het nodige hebben laten weglakken met als hoofdmotief dat het gaat om ‘persoonlijke beleidsopvattingen in stukken voor intern beraad’. De Wob staat toe zulke passages onleesbaar te maken. Gevalletje jammer maar helaas voor de buitenwacht. Maar gelukkig doemen wel een paar hoofdlijnen op.

Eerst Kea, dan Larson

En dan nu ter zake, waarbij ik begin met wethouder Kea en vervolgens de blik richt op de handelwijze van burgemeester Larson.

Al van vrij vroeg dateert een op het eerste gezicht onbelangrijke mailwisseling tussen wethouder Jos Kea en gemeentesecretaris Wietske Heeg. Op zaterdag 5 juni houdt Kea aan Heeg ‘just a thought’ (zomaar een gedachte) voor. Welke dat is, is in z’n geheel weggelakt. Op zondag antwoordt Heeg, maar ook haar tekst is onleesbaar gemaakt. Wellicht betekenen deze mailtjes weinig of niets, maar misschien maakte Kea wel opmerkingen die aansluiten bij zijn latere opstelling.

Wietske Heeg. (Foto Douwe van Essen)

Ter voorbereiding op de collegevergadering van 10 augustus stuurt Heeg de burgemeester en de wethouders op 6 augustus behalve nogmaals het definitieve rapport van Necker van Naem ook een (wellicht aangepast) collegevoorstel plus een zeker aangepast voorstel aan de gemeenteraad. De volgende dag, een zaterdag, mailt Kea aan de andere leden van het college en aan Heeg: ,,Ik heb mij voor het gemak even geconcentreerd op het RV (raadsvoorstel, red.).’’ De hele volgende passage is onleesbaar gemaakt, maar gezien wat nog volgt, ligt het voor de hand dat Kea in die weggelakte tekst uiteen zet wat zijn bezwaar is tegen het aangepaste voorstel dat het college aan de raad wil voorleggen.

Jos Kea (Foto Douwe van Essen)

Nog een dag later, zondag 8 augustus, komt Kea – die blijkbaar met vakantie is – nogmaals in de lucht. Aan Heeg schrijft hij: ,,Inbellen (kennelijk bij de collegevergadering van 10 augustus, red.) gaat lastig worden, maar ik wil toch graag het recht voorbehouden om het met een eventueel besluit niet eens te zijn en dat ook te laten notuleren.’’ Flink meningsverschil dus in het college. Diezelfde zondag stuurt Kea ook een mail aan de andere collegeleden. De tekst is geheel weggelakt. Aannemelijk is dat hij ook hen meldt dat hij zich het recht voorbehoudt tegen te stemmen en vermoedelijk tevens waarom.

Kea ligt dus dwars, hij houdt althans de mogelijkheid open dat te doen. Pikant.

‘Hoor het graag’

Vrijdag 13 augustus, drie dagen na de collegevergadering, vraagt Kea aan Heeg: ,,Kun je een terugkoppeling geven over de discussie in het college over necker vn? Ik hoor het graag.’’ Heeg meent kennelijk dat die hete aardappel niet op háár bord hoort te liggen. Ze vraagt burgemeester Larson of ze Kea naar haar zal doorverwijzen. Larson: ,,Is goed. Wel graag maandag. Vandaag is rommelig.’’ Heeg geeft dat aan Kea door.

Dat antwoord van Larson valt op. Het rapport over de gemeentelijke organisatie en de vraag hoe het verder moet, is van eminent belang voor de gemeente. Maar een wethouder met een afwijkende mening die graag iets wil weten? Die mag van Larson rustig een heel weekend in zijn sop gaar koken. Inclusief de vrijdag moet hij maar drie dagen wachten. Pas maandag is hij aan de beurt. Dat die vrijdag voor haar ‘rommelig’ is, weegt voor Larson zwaarder.

Op vrijdag 20 augustus wendt Kea zich opnieuw tot gemeentesecretaris Heeg en tot de andere collegeleden, namelijk in reactie op de mail waarin hij het collegevoorstel en het raadsvoorstel ontving. Het zal dus wel weer gaan over hoe Kea daarover denkt. Maar wát hij erover denkt, blijft voor ons duister, want zijn tekst – twee korte alinea’s – is van A tot Z onleesbaar gemaakt.

Flink meningsverschil

Al met al vernemen we dus niet waarover Kea met de andere collegeleden van mening verschilt. Evenmin weten we of hij heeft doorgezet en tegen heeft gestemd of zich alsnog heeft gevoegd of dat er misschien een compromis is bereikt. Het enige wat we weten: er is een flink meningsverschil (geweest).

Wel zien we van Kea nog twee hele kleine mailtjes aan een onbekende (want weggelakte) geadresseerde. Kennelijk wil hij op twee puntjes wijzen. Geen idee wat hij bedoelt. Wel valt op dat de wethouder deze mailtjes verstuurt precies één dag voor de gemeenteraad besluit over het rapport van Necker van Naem en wat daarmee moet gebeuren. De raad gaat overigens unaniem akkoord met het voorstel van het college om aan verbetering van de organisatie te werken en daarvoor alvast wat geld uit te trekken.

Handelwijze Larson

En daarmee komen we bij het pikantste onderwerp, namelijk de handelwijze van burgemeester Larson rond het rapport.

Op woensdag 21 mei ontvangt gemeentesecretaris Heeg van Necker van Naem de eerste versie van het rapport, op woensdag 26 mei ook de conclusies en aanbevelingen. Van burgemeester Larson hoort de raad later dat het college met die eerste versie niet tevreden is. Het wil meer verdieping en meer onderbouwing.

Op 9 juni laat hoofdonderzoeker Evert Jan Kruijswijk Jansen aan Heeg weten dat ze de ‘aangepaste rapportage’ de volgende dag tegemoet kan zien. Het definitieve rapport belandt inderdaad donderdag 10 juni om 16.40 uur in haar mailbox. Die avond zegt burgemeester Larson tegen de gemeenteraad dat ze van Necker van Naem de definitieve versie nog steeds niet heeft ontvangen. Dat klopt. Pas de volgende dag, vrijdag 11 juni, stuurt Heeg het eindrapport om 16.11 uur door aan Larson en de andere leden van de ‘begeleidingsgroep’. Intrigerende vraag: heeft Heeg op eigen houtje besloten het zo belangrijke document bijna een vol etmaal vast te houden alvorens het aan de burgemeester door te sturen, terwijl Heeg tevoren wist dat het zou binnenrollen op 10 juni, de dag waarop Larson ’s avonds de raad te woord moest staan? Of heeft Heeg een vingerwijzing in die richting gehad?

Druk en argwaan

De gemeentesecretaris voelt zich de week daarop blijkbaar wat ongemakkelijk. Op donderdag 17 en vrijdag 18 juni mailt ze aan onbekende (want weggelakte) geadresseerden. Donderdag schrijft ze: ,,Er zit inmiddels politieke druk en argwaan op dit rapport wat maakt dat wij (het ambtelijke directieteam, red.) op korte termijn met een reactie moeten komen.’’ En vrijdag: ,,Er zit politieke druk op het rapport.’’ Ongeduld immers bij de raad en vermoedelijk ook bij het personeel. Wat niet helpt, is dat burgemeester Larson op dat moment even met vakantie is.

Zodra het kan, wil Heeg vaart maken, waarbij ze als hoogste ambtenaar ongetwijfeld ook oog heeft voor het tijdig informeren van de ondernemingsraad, de leidinggevenden en de overige ambtenaren. Op 28 juni mailt ze Larson. ,,Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad en een beetje hebt kunnen uitrusten.  De druk om het rapport over de organisatie vrij te geven is groot. Afgelopen vrijdag heb ik onder externe begeleiding samen met het DT (directieteam, red.) gewerkt aan een voorzet voor duiding en context, in de vorm van een RIB (raadsinformatiebrief, red.) om het rapport nog voor het reces naar de raad te sturen. (. . .) Indien akkoord dan kan het geagendeerd voor het college van 6 juli.’’

Burgemeester Crys Larson. (Foto Douwe van Essen)
‘Laat me niet opjagen’

Hoho, dat ziet Larson heel anders. Dat blijkt uit het antwoord dat ze Heeg nog diezelfde maandag mailt. ,,We zijn vannacht terug gekomen van vakantie en zelf ben ik pas woensdag weer aan het werk. Liever wacht ik met vrijgeven van het rapport totdat ik het zelf heb gelezen. Wellicht dat NvN het definitief vindt maar dat weet ik zelf niet. Ik laat me niet opjagen door anderen. Laten we woensdag het proces bespreken.’’

Nog diezelfde dag meldt Heeg aan diverse (weggelakte) geadresseerden: ,,(. . .) de burgemeester (heeft) mij bericht dat zij woensdag begint met werken en voor die tijd het rapport niet wil vrijgeven. Ook niet aan het college. Woensdag heb ik overleg met Crys over het rapport.’’

Dus terwijl Larson nog van een paar – overigens vast welverdiende –  vrije dagen geniet, weigert ze de wethouders alvast inzage in het eindrapport. Naar het heet is in gemeenten sprake van collegiaal bestuur, maar dit wekt een andere indruk. Dit riekt er sterk naar dat het ‘schoolklasje’ van vier wethouders braaf moet wachten op ‘juf Crys’.

‘Juf Crys’ wil het zo

Woensdag 30 juni gaat Larson weer aan de slag. En ze laat de wethouders niet eindeloos wachten. Om 14.01 uur stuurt Heeg ‘mede namens de burgemeester’ het eindrapport aan de wethouders. Overigens doet de vraag zich voor of Larson het eindrapport in de weinige tussenliggende tijd heel erg grondig tot zich heeft kunnen nemen – inclusief een nauwkeurige check op welke punten en in welke zin het is aangepast ten opzichte van de eerste versie. Het lijkt de indruk te bevestigen – ook bij Kea deed zich zoiets al voor – dat ‘juf Crys’ de ‘schoolkinderen’/wethouders vooral een paar dagen extra heeft laten wachten omdat ‘juf Crys’ dat nu eenmaal zo wil.

Op donderdag 1 juli stuurt Heeg een vertrouwelijke mail aan enkele weggelakte adressanten. ,,Ik heb vandaag twee uur overleg gehad met Crys. Zij gaat vanavond in het presidium (de fractievoorzitters, red.) aangeven dat het rapport niet voor het reces wordt vrijgegeven. (. . .) Als het niet lukt om het presidium te overtuigen dan is morgenvroeg een extra ingelast college. (. . . flinke alinea weggelakt. . )’’.

Alert

Een van de ontvangers van deze laatste mail reageert alert: ,,Doet zij (Larson, red.) dat zonder college-raadpleging?’’ Ja, ook de raad moet maar braaf wachten tot ‘juf Crys’ de volksvertegenwoordigers belieft in te lichten en dat heeft ‘juf Crys’ inderdaad zo besloten met voorbijgaan aan het wethouders-‘klasje’. Woensdag 30 juni had Larson de wethouders al laten weten: ,,Het proces mbt de raad komt vrijdag aan de orde’’ – dus een dag nádat het presidium had vernomen hoe de burgemeester het wil.

Overigens heeft het presidium het Larson blijkbaar niet moeilijk gemaakt. Op 2 juli, daags na het presidiumberaad, mailt Heeg dat ‘in het presidium (is) afgesproken dat er op 2 september een besloten sessie zal zijn met Necker van Naem in de raad’. En dat terwijl gemeentesecretaris Heeg eerder aangaf dat het mogelijk is meer vaart te maken, zoals in elk geval een deel van de raad graag zou zien.

Uiteindelijk vindt de besloten sessie plaats op 26 augustus vanaf 20.00 uur ’s avonds. ’s Middags tussen drie en vier uur is het ambtelijke personeel ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen.

Al met al heeft mijn Wob-verzoek niet opgeleverd wat de voornaamste inzet was: het concept-rapport van Necker van Naem. Burgemeester en wethouders beargumenteren dat aldus: ,,Waar het concept afwijkt van de definitieve versie gaat het om persoonlijke beleidsopvattingen’’. Die hoeft een bestuursorgaan van de Wob niet te openbaren.

Schuren

Het blijft wel schuren dat Larson de gemeenteraad op 10 juni vertelde dat de eerste versie van het rapport in de ogen van het college niet in orde was omdat er verdieping en onderbouwing aan ontbraken, wat iets heel anders is dan dat het college zich niet zou kunnen vinden in bepaalde ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ van de onderzoekers. Het kan nooit allebei waar zijn. Dus ofwel burgemeester Larson heeft de raad op 10 juni iets verteld wat niet klopt (wat ik niet hoop), ofwel het argument om het concept-rapport niet te openbaren is onjuist (maar dat kan ik niet aantonen).

Hoe dat ook zij, ondanks het ontbreken van het concept-rapport heeft het Wob-verzoek wel correspondentie opgeleverd die ons een bijzonder inkijkje gunt in de interne werking van het Wijdemeerse gemeentebestuur, meer in het bijzonder hoe de burgemeester omspringt met de wethouders en de gemeenteraad. Dat inkijkje stemt niet vrolijk.

TIJDLIJN

Vrijdag 21 mei. Emilie Stumphius (Necker van Naem) aan Wietske Heeg (gemeentesecretaris). ,,Bijgaand stuur ik je, namens Evert Jan en Stefanie, de rapportage van het organisatieonderzoek.  (. . .) We treffen elkaar de 31ste voor de bespreking. (. . .) De conclusies en aanbevelingen sturen we volgende week toe.’’

Woensdag 26 mei. Stumphius aan Heeg. ,,In navolging van de rapportage, stuur is je hierbij de conclusies en aanbevelingen toe.’’

Donderdag 27 mei. Heeg aan Larson en enkele anderen. ,,Crys, leden van de begeleidingscommissie, Bijgaand de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Maandag staat het overleg gepland.’’

Maandag 31 mei. Stefanie Jager (Necker van Naem) aan Heeg. ,,Zoals zojuist besproken hierbij de conceptrapportage in word-versie. In dit document zijn de conclusies en aanbevelingen te vinden in hoofdstuk 5. (. . .)’’

Zaterdag 5 juni. Kea aan Heeg. (blijkbaar ‘just a thought’, wat hieronder wel te zien is) ,,Dag Wietske, (rest mail weggelakt).’’

Zondag 6 juni. Heeg aan Kea. ,,Re: just a thought. Beste Jos, (rest mail weggelakt).’’

Woensdag 9 juni. Evert Jan Kruijswijk Jansen (Necker van Naem) aan Heeg. ,,Morgen stuur ik de aangepaste rapportage.’’ (de definitieve versie van het rapport)

Donderdag 10 juni 16:40 uur. Kruijswijk Jansen aan Heeg en nog iemand (naam weggelakt). ,,Beste Wietske, Hierbij stuur ik je de definitieve rapportage van het organisatieonderzoek. Daarnaast stuur ik je ook een overzicht met de opmerkingen die je naar aanleiding van het concept hebt gemaakt en onze reactie daarop/verwerking ervan. (. . .)’’

Vrijdag 11 juni 16:11 uur. Heeg aan Larson en enkele anderen (namen weggelakt). ,,Geachte leden van de begeleidingsgroep, Hierbij het definitieve rapport van Necker van Naem. Tevens stuur ik jullie voor de transparantie de bijlage met mijn opmerkingen over de feitelijke onjuistheden in de eerste versie van het rapport en wat er wel en niet mee gedaan is. (. . .)’’

Donderdag 17 juni. Heeg aan diverse collega’s (namen weggelakt). Er zit inmiddels politieke druk en argwaan op dit rapport wat maakt dat wij (DT, directieteam, red.) op korte termijn met een reactie moeten komen.’’

Vrijdag 18 juni. Heeg aan (weggelakt). ,,Er zit politieke druk op het rapport.’’

Maandag 28 juni. Heeg aan Larson. ,,Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad en een beetje hebt kunnen uitrusten.  De druk om het rapport over de organisatie vrij te geven is groot. Afgelopen vrijdag heb ik onder externe begeleiding samen met het DT gewerkt aan een voorzet voor duiding en context, in de vorm van een RIB om het rapport nog voor het reces naar de raad te sturen. (. . .) Indien akkoord dan kan het geagendeerd voor het college van 6 juli.’’

Maandag 28 juni. Larson aan Heeg. ,,We zijn vannacht terug gekomen van vakantie en zelf ben ik pas woensdag weer aan het werk. Liever wacht ik met vrijgeven van het rapport totdat ik het zelf heb gelezen. Wellicht dat NvN het definitief vindt maar dat weet ik zelf niet. Ik laat me niet opjagen door anderen. Laten we woensdag het proces bespreken.’’

Maandag 28 juni. Heeg aan div collega’s (namen weggelakt). ,,Ten aanzien van de planning heeft de burgemeester mij bericht dat zij woensdag begint met werken en voor die tijd het rapport niet wil vrijgeven. Ook niet aan het college. Woensdag heb ik overleg met Crys over het rapport.’’

Woensdag 30 juni 14:01. Heeg aan college. ,,Geachte leden van het college, Hierbij stuur ik jullie mede namens de burgemeester het rapport van Necker van Naem. Ik organiseer voor vrijdag a.s. een extra college overleg om met elkaar over het rapport van gedachten te kunnen wisselen.’’

Woensdag 30 juni 14:19. Van Rijn aan Heeg. ,,Dank. Ik ga het aandachtig lezen. Vrijdag is er vanaf 13 uur een coalitieuitje. Denk zeg het even qua planning van college.’’

Woensdag 30 juni 14:55. Larson aan andere leden college. ,,Het rapport is geheim en kan derhalve niet worden gedeeld met anderen en ook niet over worden gesproken. Het proces mbt de raad komt vrijdag aan de orde.’’

Donderdag 1 juli. Heeg aan enkele geadresseerden (namen weggelakt). (‘Onderwerp: proces rapport – vertrouwelijk’) ,,Ik heb vandaag twee uur overleg gehad met Crys. Zij gaat vanavond in het presidium aangeven dat het rapport niet voor het reces wordt vrijgegeven. Als dat lukt dan bespreekt het college dinsdag het rapport. Ik heb het ze gisteren toegestuurd. Als het niet lukt om het presidium te overtuigen dan is morgenvroeg een extra ingelast college. (. . . flinke alinea weggelakt. . ) Dinsdag gaat Crys er in de maandstart wel iets over zeggen, maar dan op procesniveau.’’

Donderdag 1 juli. Onbekende (naam weggelakt) aan Heeg. (‘Re: proces rapport – vertrouwelijk’) ,,Doet zij dat zonder college-raadpleging?’’

Vrijdag 2 juli. Heeg aan enkele geadresseerden (namen weggelakt), ,,De burgemeester heeft gisteren in het presidium gemeld dat het rapport van Necker van Naem niet voor het reces naar de raad wordt gestuurd. Dinsdag a.s. wordt het rapport voor een eerste lezing in het college besproken. Verder is in het presidium afgesproken dat er op 2 september een besloten sessie zal zijn met Necker van Naem in de raad. Dinsdag in de maandstart met het personeel zal dan ook alleen maar mededeling worden gedaan. Over het proces en dus nog niet over de inhoud.’’

Vrijdag 30 juli. Vervanger (naam weggelakt) van Heeg aan leden college. ,,Als bijlage bij deze mail stuur ik hierbij de stukken die geagendeerd staan voor het tweede deel van de collegevergadering van 3 augustus aanstaande, ‘Onderzoek naar de organisatie van de gemeente Wijdemeren in 2021’. Die stukken die jullie aantreffen zijn: – Het onderzoeksrapport; – Het collegevoorstel; – Een concept raadsvoorstel’. Voorde goede orde wijs ik er op dat de burgemeester op alle stukken geheimhouding op grond van de Gemeentewet heeft opgelegd. Aanstaande maandag is Wietske Heeg weer terug van vakantie.’’

Woensdag 4 augustus. Heeg aan een ambtenaar (naam, per ongeluk?, niet weggelakt). ‘RE: een paar vragen betreffende collegevergadering en DT vergadering’. (lang stuk weggelakt) (vraag:) ,,Het DT overleg morgen 15:30 uur betreft dit het bijpraten over agendapunt 2 van de vertrouwelijke Collegevergadering 3 augustus (uitkomsten Necker van Naem onderzoek naar de organisatie)?’’ (antwoord:) ,,Helemaal correct. Dus zet het maar niet onder dat onderwerp in onze agenda’s. Mensen kunnen in mijn agenda. Maak er maar van: vervolg DT van 3/8.’’

Donderdag 5 augustus. Heeg aan Larson. ,,Hierbij het aangepaste raadsvoorstel en collegeadvies. Ik heb de aanpassingen geel gemarkeerd. Het voorstel is besproken in het DT. Belangrijkste wijzigingen: (3 punten, weggelakt). Ik ontvang graag je feedback.’’

Donderdag 5 augustus. Heeg aan (weggelakt, kennelijk OR-leden). ,,Onderwerp: onderzoeksrapport functioneren organisatie Necker van Naem – LET OP: OP DIT DOCUMENT HEEFT DE BURGEMEESTER GEHEIMHOUDING OPGELEGD’’. ,,Geachte leden van de ondernemingsraad, Hierbij stuur ik jullie de rapportage van Necker van Naem. Het betreft een geheim stuk tot het i n de raad is besproken en vrijgegeven. Afgelopen dinsdag is het rapport voor het eerst besproken in het college. A.s. dinsdag staat het rapport opnieuw op de agenda om vervolgens naar de raad te worden gezonden. (. . .)’’

Donderdag 5 augustus. Onbekend (weggelakt) aan Heeg en div. anderen (namen weggelakt). ,,Beste WOR-bestuurders en collega’s, Hierbij de agenda en de bijbehorende stukken voor de WOR-vergadering van maandag 9 augustus 2021. (. . .) Het rapport van Necker van Naem is separaat door Wietske verzonden (. . .).’’

Vrijdag 6 augustus. Heeg aan collegeleden. ,,Bijgaand ontvangen jullie de stukken van het besloten deel van het college van 10 augustus a.s. De aanpassingen zijn geen gearceerd.’’ (in bijlage: def. versie rapport, collegevoorstel 10/8, raadsvoorstel 10/8)

Vrijdag 6 augustus. Heeg aan aantal geadresseerden (namen weggelakt). ,,(. . .) Zoals ik jullie heb verteld ligt op het rapport geheimhouding, opgelegd door de burgemeester. Dinsdag a.s. legt het college geheimhouding op en wordt tevens het besluit genomen om het rapport beschikbaar te stellen en te bespreken met de leidinggevenden in de organisatie. (. . .) Onder voorbehoud dat er dinsdag besluitvorming plaatsvindt in het college ontvangen jullie van mij het rapport dinsdag.’’

Zaterdag 7 augustus. Kea aan Heeg en de andere collegeleden. ,,Ik heb mij voor het gemak even geconcentreerd op het RV. (hele volgende passage – kennelijk zijn bezwaar – weggelakt).’’

Zondag 8 augustus. Kea (blijkbaar met vakantie) aan Heeg (‘re: CV en RV rapport Necker van Naem’) ,,Inbellen gaat lastig worden, maar ik wil toch graag het recht voorbehouden om het met een eventueel besluit niet eens te zijn en dat ook te laten notuleren.’’

Zondag 8 augustus. Kea aan de andere collegeleden. (‘re: CV en RV rapport Necker van Naem’) (Hele inhoud mail – kennelijk zijn bezwaren – weggelakt).

Dinsdag 10 augustus. Heeg aan aantal geadresseerden (namen weggelakt). Bijlage: Rapportage organisatieonderzoek Wijdemeren – definitieve versie.pdf. ,,Hierbij stuur ik jullie onder embargo de rapportage van het onderzoek (. . .) Op dit rapport is geheimhouding opgelegd totdat de raad in een besloten sessie op 26 augustus a.s. een toelichting op het rapport heeft gekregen door Necker van Naem. Het college heeft vandaag besloten dat alleen leden van de ondernemingsraad en de leidinggevenden in de organisatie voor het opheffen van de geheimhouding inzage krijgen in het rapport. (. . .) Het rapport is vandaag en vorige week door het college besproken. (. . .) Planning: 9 augustus: informeren en betrekken van de ondernemingsraad 10 augustus: informeren en betrekken van de leidinggevenden 26 augustus: informeren medewerkers 26 augustus besloten sessie met de raad 27 augustus: persbericht rapport (. . .)’’

Donderdag 12 augustus. Heeg aan Kruijswijk Jansen. ,,Onderwerp: besloten sessie 26 augustus’’. ,,Op donderdag 26 augustus om 20.00 uur staat er een besloten sessie gepland over de toelichting van de Porseleinhaven (sic, red.). (. . .) Ik vermoed nl dat de raad veel emotie en vragen heeft.’’

Vrijdag 13 augustus. Kea aan Heeg. (‘Onderwerp: Necker’). ,,Kun je een terugkoppeling geven over de discussie in het college over necker vn? Ik hoor graag.’’

Vrijdag 13 augustus. Heeg aan Larson. ,,Zal ik Jos antwoorden dat hij jou even moet bellen?’’

Vrijdag 13 augustus. Larson aan Heeg. ,,Is goed. Wel graag maandag. Vandaag is rommelig.’’

Vrijdag 13 augustus. Heeg aan Kea. (‘Re: Necker’) ,,Ik denk dat je daar beter Crys als portefeuillehouder even over kan bellen maandag.’’

Dinsdag 17 augustus. Heeg aan leden college. ,,Bijgaand ontvangen jullie ter info de laatste versie van het collegevoorstel en raadsvoorstel zoals dit naar de griffie zal worden gestuurd.’’

Dinsdag 17 augustus. Heeg aan (weggelakt). ,,Geachte leden van de ondernemingsraad, Hierbij stuur ik jullie zoals beloofd het collegevoorstel en raadsvoorstel behorend bij het rapport van Necker van Naem. Op deze stukken rust geheimhouding. Zoals ik jullie heb gemeld in ons overleg vorige week zetten we in op drie sporen: (weggelakt).’’

Dinsdag 17 augustus. Heeg aan div collega’s (namen weggelakt). ,,Hierbij stuur ik jullie zoals beloofd het collegevoorstel en raadsvoorstel behorend bij het rapport van Necker van Naem. Op deze stukken rust geheimhouding. Zoals ik jullie heb gemeld in ons overleg gisteren zetten we in op drie sporen: (weggelakt).’’

Donderdag 19 augustus. Heeg aan (weggelakt, maar kennelijk het hele personeel) Onderwerp: Informatiebijeenkomst Necker van Naem. Tijd: donderdag 26 augustus 2021 15:00-16:00. Locatie: MSTeams. Ze nodigt uit en meldt ook: ,,Het rapport is op 10 juni jl. opgeleverd.’’

Vrijdag 20 augustus. Kea aan Heeg en de andere collegeleden. (‘Re: Laatste versie CV en RV rapport Necker van Naem’) (de hele inhoud, twee korte alinea’s, weggelakt)

Woensdag 25 augustus. Heeg aan Kruijswijk Jansen. (‘RE: besloten sessie 26 augustus’) ,,(. . .) Ik ga de inhoud van het raadsvoorstel in een paar sheets presenteren. (. . .) Als je je presentatie op voorhand met mij zou kunnen delen dan stel ik dat zeer op prijs. Dan zorg ik dat er geen dubbelingen zijn met mijn presentatie.’’

Woensdag 15 september. Kea twee keer binnen enkele minuten aan onbekende (naam weggelakt). Hij FW de mail van Heeg van 6 augustus met onder meer het raadsvoorstel. Kea noteert eerst ‘nr. 3’ en dan ‘nr. 5’.

Eén gedachte op “Wob-oogst (5): Iedereen moet braaf wachten op ‘juf Crys’. En wethouder Kea lijkt in college dwars te liggen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.