Spanning stijgt rond Groenewoud

Morgenavond zal in de gemeenteraad gesproken worden over de polder Kortenhoef Zuid-Oost en de chemische belt Groenewoud die een flink deel van de oppervlakte van de polder beslaat. Kijkend naar de agenda van de raad worden de messen geslepen.

 

Vorige week woensdag stonden de raad en wethouder de Haan pal tegenover elkaar. De raad verlangt in meerderheid van de wethouder dat hij zich achter de bewoners, eigenaren en andere belanghebbenden schaart en vooral druk zet op het grondig afdekken (saneren) en monitoren van de belt Groenewoud. De wethouder verdedigt het nieuwe beleid van de provincie dat na jaren overleggen en onderzoeken zonder overleg met de raad onverwacht volkomen gewijzigd is t.o.v. de overeenkomsten die afgesproken en getekend werden..

Wilna Wind (PvdA/GL): “Ik zeg niks meer, ik luister en kom wel in de raad met een motie!” (Foto: Douwe van Essen)

In de commissie leidde dat al tot een soort opstand en boosheid op de wethouder. Wilna Wind (PvdA/GL) ging daarin het verst. Zij kondigde voor morgen een motie aan, nadat ze modeloos had gezegd: “Ik hou mijn mond maar, ik luister wel.”

Interpellatie wethouder de Haan

De gang van zaken rond de polder Kortenhoef Zuid-Oost en de belt staat niet op de agenda van de raad van morgen, maar in de staart van de vergadering, bij agendapunt 13 (moties vreemd aan de agenda) komt de motie van Wilna Wind mogelijk op de proppen. Bij agendapunt 14, het laatste punt van de agenda vragen PvdA-GL, CDA, DB en D66 een interpellatie met wethouder de Haan aan over de gang van zaken tot nu toe vanwege de onrust die is ontstaan.

Publieke tribune (Foto: Douwe van Essen)
Spannende tijden
Patricia Roobol (DLP) (Foto: Douwe van Essen.

Het kon wel eens een spannende avond worden, immers Patricia Roobol (DLP) neemt bij de aanvang van de raad afscheid van de raad en er is geen opvolger aangemeld. Van de acht zetels heeft DLP er op dat moment nog maar zes, omdat Olivier Goetheer (GG)  ook al  uit de fractie gestapt is. Aan het eind van de avond is er een interpellatiedebat aangevraagd door CDA, DB, PvdA/GL en D66, samen acht zetels.

Zij vragen:

Hierbij verzoeken wij om een interpellatiedebat in de raadsvergadering van aanstaande donderdag 18 april met de portefeuillehouder Polder Kortenhoef. Reden is de onrust die in de afgelopen periode is ontstaan.
Het betreft de gang van zaken rond de Polder Kortenhoef. Met name:

  1. De uitwerking van de motie die unaniem door de gemeenteraad op 21
    maart is aangenomen;
  2. De stand van zaken daaromtrent;
  3. De status en inhoud van het feitenrelaas;
  4. De vertegenwoordiging van Baken en Vlek.
Brief college van gisteren

Bij dat agendapunt staat ook een brief van gisteren van het college aan de raad. (Merkwaardig genoeg staat deze uitgebreide  brief niet bij het overzicht van de ingekomen stukken, waar wij hem zochten, maar wel bij dit agendapunt.)

In die lezenswaardige brief neemt het college de term “Feitenrelaas” terug, omdat men inziet dat het relaas verre van volledig is. Voorts geeft de brief een nieuw zicht op wat er in Haarlem gebeurde, waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. (Zie ook het artikel in Binnenlands Bestuur met de uitspraken van Gedeputeerde Rosan Kocken.)

Gaf Afvalzorg het project de doodsteek?

De afgelopen tien jaar of meer was het altijd Afvalzorg dat aan gaf wat er zou gebeuren met de sanering, de monitoring en de waterwoningen. Daarbij gesteund door Wijdemeren, de omwonenden en GS. Volgens de brief van het college stak Afvalzorg een staak in het wiel van hun eigen project en werd door Afvalzorg voorgesteld om dat oude plan te verlaten en alleen nieuwe natuur aan te leggen. Dat nu, lijkt ons een onwaarschijnlijke gang van zaken. Uit alles wat inmiddels bekend is geworden blijkt dat GS haast heeft met het creëren van nieuwe NNN natuur. Het lijkt dan ook omgekeerd. Werd Afvalzorg door GS gestopt om z.s.m.  positief te adviseren inzake nieuwe natuur? Er zijn sowieso vragen te stellen over wat nu de precieze opdracht van Witteveen en Bos was. En wat er in de projectgroep namens Wijdemeren ambtelijk werd voorgesteld. Wat staat daar in de notulen?

Op deze kaart is groen=Natura 2000 gebied. De belt Groenewoud is dat niet. Kaart van de website Oostelijke Vechtplassen.
Dit is wat er in de brief van het college van gisteren staat:
Wethouder de Haan (DLP). (Foto: Douwe van Essen)

Afvalzorg geeft anno 2024 aan dat op basis van nieuwe inzichten en technieken de voorgestelde methode uit 2013 bijstelling verdiend in relatie tot de opgave. De Provincie Noord-Holland heeft hierop Afvalzorg gevraagd advies uit te brengen met de kennis van nu. Afvalzorg verwacht dit voor de zomer aan te bieden bij de Provincie. Omdat dit advies een belangrijke bouwsteen is waarop Gedeputeerde Staten een besluit kan nemen over de saneringsopgave, wordt het advies van Afvalzorg door de Provincie mogelijk niet eerder openbaar gemaakt dan bij besluitvorming.

De onrust neemt toe

De onrust wordt niet minder door de brief van het college. Maar ook de Gooi en Eemlander heeft vandaag digitaal en morgen op papier een artikel onder de titel:  “Omwonenden gifbelt Kortenhoef voelen zich miskend door de gemeente en provincie. ’Desnoods stappen we naar de rechter’ “.

BAKEN, de vereniging van bewoners langs de Kortenhoefsedijk gaf vandaag een persbericht uit waarin wethouder de Haan wordt verweten de raad onjuist geïnformeerd te hebben.

Persbericht

Met verwondering en forse ontstemming heeft het Bestuur van BAKEN kennis genomen van de bewering van wethouder De Haan dat onze Vereniging ‘vrijwillig uit de projectgroep Kortenhoef Oost is gestapt’.
Feit is dat in de bijeenkomst van de projectgroep op 13 maart j.l. ons te verstaan is gegeven in toekomst geen deel meer uit te maken van de projectgroep. Wij waren dan ook niet uitgenodigd voor de bijeenkomst van die groep op 10 april.j.l. Klaarblijkelijk storen wij het tête-a-tête overleg van politieke en commerciële belanghebbenden, die zonder ons maar wel over de gronden van 54 leden met 240 ha. in eigendom wensen te beraadslagen.  

Vanaf 2020 hebben wij daadkrachtig en met veel kennis van zaken de werkzaamheden van de projectgroep ondersteund. Mede door de vele wisselingen van de door de Provincie geïnstalleerde projectleiders heeft de projectgroep geen grootse vorderingen gemaakt en zijn door de Provincie toegezegde plannen en bescheiden niet geleverd. Wellicht leidt die voor ons onbegrijpelijke vertraging nu tot hals over kop acties van genoemde belanghebbenden. Toezeggingen zoals de Belt zijnde een integraal onderdeel van het gebied Kortenhoef-Oost  worden ondanks de vastgestelde hoge concentraties van zware metalen ( zoals barium ,benzeen, koper, lood ,zink en nikkel) niet gestand gedaan en in plaats daarvan aanbevelingen van verdergaande vernatting middels afplaggen, uitmijnen, ontbossen en verhogen van waterpeil gelanceerd. Daarbij worden de bevindingen van de ecoloog van BAKEN niet gerespecteerd.

Alhoewel onzerzijds in de bijeenkomst van 13 maart is gesteld, dat BAKEN onverkort inhoudelijke bijdragen in de projectgroep kan en wil  leveren, indien de agenda en vergaderstukken  (eindelijk) vroegtijdig worden aangeleverd en zodoende met leden vooraf kunnen worden afgestemd zijn wij voor deelname in de projectgroep niet meer uitgenodigd.
De mededeling van de wethouder in de commissievergadering op 10 april j.l. is dan ook een lichtvaardige omgang met de handelwijze van de projectleiding.

Matthijs van den Adel
Vz. Vereniging BAKEN

De uitkomst is ongewis
(Foto: Douwe van Essen)

Veel hangt af van de opstelling van wethouder Ron de Haan morgenavond. Daar zal van afhangen of hij de raad kan overtuigen van zijn standpunten en of zijn inspanningen én die van zijn ambtenaren in het belang van de Kortenhoevers zijn, of dat er, zoals vorige week in de commissie een clash ontstaat met onvoorspelbare resultaten, zeker gezien de stemverhoudingen van morgenavond waar VVD (2) n DLP (6) samen slechts over 8 van de 18 zetels zullen beschikken.

2 gedachten op “Spanning stijgt rond Groenewoud”

  1. Kan iemand deze visionaire Haan eens uitleggen dat er behoefte is aan consistent beleid, waar overigens de raad over gaat en niet hij, om meer vertrouwen in de overheid terug te verdienen? In plaats van dit onnavolgbare draaikonten gedrag. Wiens voorbeeld volgt hij hierbij? Iemand van teflon?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.