Verslag van drie avonden politiek

Herman Stuijver vroeg mij in de drie avonden die hij voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft georganiseerd om aan de tafel als “side kick” commentaar te leveren. Zo was ik plots weer terug in de gemeentepolitiek. Het waren leuke avonden, opgeluisterd met live-artiesten en er was veel belangstelling.

Achteraf heb ik besloten om mijn indrukken en opmerkingen puntsgewijs in deze column weer te geven:

 1. Alle partijen hebben weer voldoende mensen gevonden die lid van onze gemeenteraad willen worden. Dat is niet in alle gemeenten van ons land het geval, dus mogen we ons hierover verheugen dat er voldoende mensen in onze gemeente zijn die zich voor de gemeenschap willen inzetten. Gelukkig nemen geen partijen met extreme standpunten deel.
 2. Alle partijen hebben een verkiezingsprogramma. Van 5 kantjes van Dorpsbelangen tot 60 pagina’s van de Christen Unie die opnieuw meedoet. Goede tweede is het CDA met ruim 50 bladzijden en zeventig nieuwe punten Andere partijen zitten daar tussenin.
 3.  Behalve gemeentelijke punten bevatten de programma’s nogal wat punten waar de gemeente helemaal niets over  te zeggen heeft. Als voorbeeld: Het CDA is tegen gedwongen onteigening van de agrariërs en Groen Links/PvdA wil dat de jeugdzorg anders wordt ingericht. Over beide onderwerpen gaat de gemeente niet. Alle opmerkingen over het openbaar vervoer vallen in   dezelfde categorie. Bij dit onderwerp is het bijzonder dat D66 openbaar vervoer tussen de kernen van de gemeente noemt. Ze zijn kennelijk het destijds mislukte experiment met De Buurtbus vergeten.
 4. Alle partijen zijn ontevreden met de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Allen delen ze de mening dat deze dienstverlening verbeterd moet worden.
 5. Er is een duidelijke verschuiving in prioriteit van aandachtsgebieden. Voor verkeer is er minder aandacht dan voorheen. GrLinks/PvdA pleit voor een aanpak van de verkeerssituatie bij de Smidsbrug en er is aandacht voor de terugbrenging van de snelheid naar 30 km.
 6. Alle partijen pleiten, naast meer handhaving, voor een stevige aanpak van de ondermijning. Ook daar is de zeggenschap van de gemeente gering. Het is feitelijk een opdracht voor de burgemeester om in het Veiligheidsberaad krachtig te pleiten voor politieaandacht van dit probleem in onze gemeente.
 7. Behalve de aandacht voor dit onderwerp zijn ook de opvattingen over de zelfstandigheid van de gemeente nauwelijks veranderd:  Gr.Links/PvdA zijn voor fusie met Hilversum, de andere partijen houden in meerdere en mindere mate vast aan zelfstandigheid. In de wandelgangen viel bij leden van verschillende partijen te horen dat als de huidige reorganisatie mislukt,  dat dan het geloof in de zelfstandigheid voorbij is. D66 komt met de kansloze optie van een federatiegemeente (die nog nergens bestaat). Maar daar is de medewerking van alle andere gemeenten uit de regio voor nodig. Niemand gelooft dat andere gemeenten hun situatie overhoop wil halen, omdat Wijdemeren “zijn broek niet meer kan ophouden.”
 8. Alle partijen zetten sterk in op samenwerking. Daarbij moet men niet vergeten dat samenwerking minstens zoveel ambtelijke kwaliteit kost. Je mag wel verwachten dat de uitkomst kwalitatief beter is.
 9. Vorig jaar verscheen het rapport van het bureau NeckervanNaem, dat een organisatie beschreef met vele fouten en tekortkomingen. Het rapport en de geconstateerde gebreken werden in de discussies door geen enkele genoemd! Kennelijk is men van mening  dat de gemeentesecretaris a.i, tevens trekker van het verbetertraject, over een toverstokje beschikt.
 10. Geen enkel verkiezingsprogramma is financieel onderbouwd .Er is een groot  verschil van opvatting over de financiële situatie van de gemeente. De Lokale Partij spreekt er over dat alle seinen over de gemeentelijke middelen op rood staan. De reserves zijn ernstig aangetast. Pas als de financiën weer gezond zijn is er ruimte voor leuke dingen voor de mensen. Gr.Links/PvdA deelt deze analyse, maar trekt alleen een andere conclusie, te weten fusie. Een aantal partijen denkt dat door scherp inkopen en zuinig zijn, het tij te keren valt. Opmerkelijk is het CDA, dat zeventig nieuwe punten in haar programma opneemt op  voorwaarde dat het verbetertraject kosten neutraal verloopt, en het aantal ingehuurde ambtenaren zal dalen. Dit is een aanname waarover geen enkele zekerheid is of dit werkelijk de uitkomst van het verbetertraject zal zijn.Hierbij pleit ik ervoor bij een aantal partijen   een disclaimer op te nemen :
  De in ons programma opgenomen voorstellen, kunnen slechts gerealiseerd worden na een grondig herstel van de gemeentefinanciën. Hetgeen thans twijfelachtig is.”
  Partijen moeten de kiezer niet iets beloven wat ze niet waar kunnen maken.
 11. Partijen tuimelen over elkaar heen met beloften aan participatie en inspraak. Bezoeken en ontvangsten in de Raad van het bedrijfsleven en verenigingen en vooral luisteren, luisteren naar de burger. Het is prachtig, maar een beetje gratuit. De nieuwe raad kent (met misschien de CU er bij ) dezelfde partijen en voor een groot gedeelte dezelfde personen. Als dit item zo enorm belangrijk is, waarom gebeurt het dan nu veel te weinig? Bovendien moet men niet vergeten dat insprekers vaak het eigen belang benadrukken en dat de specifieke taak van de Gemeenteraad het afwegen van al die deelbelangen moet zijn. ter wille van het algemeen belang.
 12. Er zit veel wensdenken in de programma’s. Bijvoorbeeld: We moeten een dement vriendelijke gemeente zijn. Natuurlijk deel ik die opvatting, maar hoe geef je dat politiek vorm?
 13. Bij alle partijen leeft de sterke wens om op lokaal niveau fors in te zetten op maatregelen die de klimaattransitie bevorderen. D66 noemt zijn programma” :Een nieuw klimaat” waarbij het de vraag is of dat duidt op een ander bestuursklimaat (nieuw elan) of op klimaatbeleid dat door de gemeente uitgevoerd moet worden.
 14. Hét onderwerp in het politieke debat is :Bouwen. Er is een grote vraag naar woningen in onze gemeente en de te bebouwen grond is uiterst schaars. We zijn omringd door Natura 2000 gebieden die beschermd worden. We kunnen bijna geen kant meer op. Alle partijen leggen de nadruk op z.g.n.  inbreidplannen. D66 daarenboven, vindt dat ook bebouwing aan de randen van de dorpen, dus in de natuurgebieden, gebouwd moet worden. Bovendien willen zij inwoners van buiten naar onze dorpen halen voor de instandhouding van de levendigheid van de dorpen. Een enigszins merkwaardig streven, want D66 profileert zich als de natuurpartij.

De vraag bij inbreiding is: “waar dan?”.  Het CDA noemt een aantal locaties als bijv. het afbreken van de sporthal In Nederhorst en het combineren met woningen op de plek van een nieuwe sporthal. Een uitstekend idee, maar de vraag is of dit financieel haalbaar  is. De CU pleit er voor om een inventarisatie te maken en in kaart te brengen welke potentiële locaties er zijn. Zij willen een planmatige aanpak

In de discussie speelde ook de vraag voor wie men bouwt. Alle partijen legden de nadruk op woningen voor starters.

In de wandelgangen hoorde ik nogal wat geluiden dat het nieuwe college pogingen moet ondernemen om de verstoorde relatie met de provincie te herstellen.

Wim Kozijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.