Wijdemeren, geen weg terug!

Wijdemeren gaat fuseren. Onder leiding van een ervaren waarnemend burgemeester gaat het fusieproces beginnen. Voor het ene raadslid is het gemakkelijker geweest voor het raadsbesluit te stemmen dan voor het andere.

Het verzet kwam vooral van de kant van Dorpsbelangen, dat met twee bestuursleden en een oud fractielid, drie van de zeven insprekers leverde op de laatste kans om nog iets over de fusie te zeggen. Het leidde zelfs tot een verdeelde fractie over dit besluit. Waarbij tegenstemmen het juiste partijstandpunt weergaf, volgens Ria Hennis.

Opmerkelijk was er nauwelijks verzet van die andere lokale partij DLP, die toch ook het bestaansrecht ontleent aan hun lokale gebondenheid. Zij hebben kennelijk in het afwegingsproces al eerder de conclusie getrokken dat zelfstandigheid niet langer haalbaar was. Komt het misschien omdat de ene partij stevig in het college aanwezig is en de andere partij in de oppositie zit? Opmerkelijk is wel dat de tegenstanders geen enkel alternatief aanboden. Wat ik uit de verslagen van de media lees was dat de inbreng van mevr. IJsbrandij (DB) zich beperkte tot dat het hier zo mooi wonen is, wat niks met de fusie te maken heeft en zij mompelde wat over samenwerken, waar je sterker van wordt. Met wie en in welke vorm bleef achterwege. Allemaal vergeefse pogingen om de werkelijkheid niet onder ogen te zien.
Het beste is natuurlijk het besluit tot fusie  te aanvaarden, ook al is dat moeilijk en de blik op de toekomst te richten. Alle energie voor het fusieproces.

De brief van mevrouw Siderius.

Wie dat niet doet is Mevr. Siderius. Ik dacht dat zij nog lid van de VVD was. Maar zij is inmiddels overgestapt naar Dorpsbelangen. Zij schreef een brief van vier kantjes, waarin zij bezwaar aantekent tegen het besluit om te gaan fuseren, zoals zij schrijft “op procedurele en inhoudelijke gronden”.

Zij beweert dat de raad in strijd heeft gehandeld met het eigen reglement van orde. Omdat het besluit om te gaan fuseren afkomstig is van de gemeenteraad had het voorstel als een initiatief voorstel van die raad behandeld moeten worden. Zij had haar licht opgestoken bij de griffier. Die had het fusiebesluit vergeleken met de benoeming van wethouders. Dat klopt natuurlijk wel, want ook die gezagsdragers worden voorgedragen door de raad en daarna krachtens een raadsbesluit benoemd. Het antwoord had op de vraag van Mevr.Siderius ook wat eenvoudiger kunnen zijn. Een eenvoudige verwijzing naar de Gemeentewet. Daarin staat dat een voorstel aan de raad, dat van het college afkomstig is, ondertekend dient te zijn door de burgemeester en de gemeentesecretaris en dat een voorstel namens de raad aan de raad ondertekend moet worden door de burgemeester en de griffier. Dat zou beter geweest zijn want nu vraagt de briefschrijver zich af “of een benoemingsbesluit een juiste juridische basis om een fusietraject te starten.”

Hiermee toont de geachte mevrouw aan dat zij er geen snars van begrepen heeft. Het benoemingsbesluit was slechts een analoge redenering om duidelijk te maken dat een voorstel van de raad aan de raad ondertekend moet worden door de burgemeester en de griffier. Het was niet meer dan ”zoals bij de benoeming van de wethouders ook het geval is”. Mevr. Siderius klutst alles door elkaar, waardoor wat zij schrijft klinkklare onzin is!

Bezwaar en zienswijze

Ook hier toont mevr. Siderius dat zij de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt. Zij gebruikt in haar brief de term bezwaar en zienswijze. Deze termen zouden van toepassing zijn als de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing zou zijn. In die wet worden de regels omschreven die bestuursorganen (bijv.de gemeenteraad) in acht moeten nemen bij het nemen van. een besluit. Ook staan er regels in voor burgers op welke wijze  zij bezwaar kunnen maken tegen een overheidsbesluit en een zienswijze kunnen indienen. Het kan natuurlijk erg verwarrend werken want bezwaar en zienswijze zijn natuurlijk ook woorden in het gewone maatschappelijk verkeer. Mevr. Siderius gebruikt deze beide termen in zin van de A(lgemene) W(et) B(estuursrecht) als zij beweert dat de ingediende zienswijzen in de besluitvorming van de raad meegenomen hadden moeten worden. Dat ware juist als de AWB van toepassing zou zijn. Maar dat is niet het geval, omdat het fusiebesluit een besluit is van algemene strekking.

Informeren of meepraten

Ik deel de opvatting van Mevr. Siderius  dat het gemeentebestuur van de informatiebijeenkomsten een grote puinhoop heeft gemaakt. In een eerdere column op deze site heb ik proberen uit te leggen dat het gemeentebestuur gefaald heeft om aan de burgers uit te leggen waarom een fusie noodzakelijk was. Er staat gemeentebestuur, maar daar dienen de wethouders niet op aangesproken te worden. Ik viel van mijn stoel van verbazing toen wethouder Zagt meedeelde dat de wethouders zorgvuldig buiten het fusieproces zijn gehouden. Zijn dat zulke doetjes dat ze zoiets accepteren?

Geen goed woord voor dat proces: uitleg, ideeën over het fusieproces, alles liep door elkaar. Ook het inhuurde communicatiebureau bakte er niks van. De vraag is echter of er alternatieven voor de fusie waren. Ik heb ze niet gehoord. Het beeld van de informatieavonden riep eerder  het beeld van een “Poolse landdag” dan een bijeenkomst met zinnige ideeën en voorstellen. Of de gemeente gejokt heeft, zoals Mevr. Siderius meldt, laat ik in het midden. Dat hangt sterk af van hoe je het woord “meepraten” interpreteert. In ieder geval niet als meebeslissen, want dat ultieme recht ligt bij de Gemeenteraad.

De klacht

Een klacht gaat over de bejegening van personen door de overheid. Een klacht gaat nooit over de inhoud, maar over de gedragingen van overheidspersonen. De klacht van mevr.Siderius gaat over het omgaan met de inhoud van de inhoud van de insprekers. Het lijkt me dat deze klacht om die reden niet ontvankelijk zal worden verklaard.

Waarom schrijft iemand zo’n brief?

Misschien was het handig geweest als mevrouw haar partijgenoot René Voigt van te voren had geraadpleegd. Hij had haar voor veel onzin kunnen behoeden. Gelooft zij nou echt dat haar brief nog invloed zal hebben over het genomen fusiebesluit. Het is het zoeken om nog een gaatje te vinden om het proces te verstoren. Doe dat wel met verstand van zaken want kletskoek moet je niet serieus nemen.

“Wie zegt dat we er op vooruit gaan met een fusie”, zegt Mevr. Siderius tegen de verslaggever van de Gooi en Eemlander, die kritiekloos haar verhaal doorvertelde. Niemand, maar een ding is duidelijk:  slechter dan we nu bestuurd worden is bijna onmogelijk.

4 gedachten op “Wijdemeren, geen weg terug!”

 1. Er is nog iets geks aan de hand.
  Op 16-10 ging burgemeester a.i. Aptroot kennelijk voortvarend van start.
  Want op 19-10 wist de burgemeester van Stichtse Vecht al de planning tot en met eind 2023. Klopt dit wel, dat hij dat zo snel heeft geregeld? Of was dit al voordat hij begon door iemand gedaan? Is dat ook met Amsterdam, Gooise Meren en Hilversum gebeurd? Ook ik ben niet gebonden aan een politieke partij.

 2. Beste Wim Kozijn,
  Je feitenkennis is lang niet altijd geüpdatet.
  Mevr. Siderius maakt al sinds 2016 geen deel meer uit van DorpsBelangen.

  Met vriendelijke groet,
  Joop Hennis

 3. Goed dat Dhr Kozijn aandacht besteedt aan de brief/brieven van Mevr Siderius. Dhr Kozijn legt duidelijk uit dat een raadsvoorstel ook tot stand kan komen via ondertekening van de burgemeester en de griffier. Het voorstel voor een bestuurlijke fusie hoeft niet via een initiatiefvoorstel te worden ingediend. Tot zover mee eens.

  Helaas gaat Dhr Kozijn niet verder in op de verschillen in totstandkoming van een besluit van de raad ten opzichte van een raadsvoorstel dat ondertekend is door de burgemeester en de gemeentesecretaris. Ik meen dat de raad op basis van de voorliggende informatie op 5 oktober 2023 niet bevoegd was een beslissing te nemen. Voor zover ik het staatsrecht begrijp is mijn redenering als volgt: omdat de raad een lekenorgaan is, mag zij geen besluiten nemen zonder een ambtelijk en politiek “groen licht”. Zie hiervoor ook hetgeen geregeld is in het reglement van orde bij voorstellen van de raad zelf (Reglement van orde art 51 lid 4 en verder). Feitelijk moet de handtekening van de gemeentesecretaris alsnog opgehaald worden en moet het college alsnog adviseren. Mij lijkt dat dit niet gebeurd is. Wat de inspraak betreft zijn er nu twee trajecten achter elkaar geweest. Eerst het raadplegen van de inwoners tijdens de dorpenavonden en dan nog de mogelijkheid van inspreken in de commissie. De reacties van de insprekers in deze tweede fase zouden mijns inziens ook door het college voorzien moeten worden van een advies aan de raad.

  Dan nog de analogie met de wethoudersbenoeming. Ook dan kan de raad niet zelf een besluit nemen. Daarvoor moet zij zich laten adviseren door een commissie die onder leiding van de griffier de geloofsbrieven onderzoekt. Zonder dit advies zou een besluit niet rechtsgeldig zijn.

  Disclaimer: ik ben geen jurist. Ik geef mijn mening graag voor een betere.

  1. Wanneer burgemeester en griffier, mede namens de fractievoorzitters (raadsleden) een raadsvoorstel indienen, dan is daarvoor het instrument Initiatief voorstel:
   Artikel 51. Initiatiefvoorstellen 1. Ieder raadslid heeft het recht een initiatiefvoorstel (raadsvoorstel met ontwerp-besluit) in te dienen waarover besluitvorming in de raad zal plaatsvinden. 2. Initiatiefvoorstellen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad. 3. De initiatiefnemer kan zijn initiatief als bedoeld in het eerste lid mondeling toelichten in de raadsvergadering waar het wordt ingediend, dan wel in de eerstvolgende raadsvergadering na indiening. 4. De griffier plaatst het initiatiefvoorstel als bedoeld in het eerste lid op de lijst van ingekomen stukken en zendt een afschrift aan het college met het verzoek binnen vier weken hierover een schriftelijke reactie aan de raad te sturen. In deze reactie maakt het college haar wensen en bedenkingen kenbaar. 5. Na de schriftelijke reactie van het college, danwel wanneer de in het vierde lid genoemde termijn is verstreken, wordt het voorstel via de agendacommissie op de eerste volgende commissieagenda geplaatst. 6. De commissie adviseert de raad over de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering. 7. Bij de behandeling van een initiatiefvoorstel richt de raad zich tot de indiener. 8. Alle overige bepalingen in dit reglement met betrekking tot de behandeling van een raadsvoorstel zijn overeenkomstig van toepassing.
   Bron: GEMEENTEBLAD 15 februari 2021 Officiële uitgave van de gemeente Wijdemeren: Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent vergaderingen van de raad (Reglement van Orde gemeenteraad Wijdemeren 2021) De raad van de gemeente Wijdemeren; gelet op artikel 16 en artikel 82 lid 1 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen het Reglement van Orde van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren 2021.

   Zo wordt het college betrokken bij de besluitvorming.

   Het kan zijn dat het indienen van een initiatief voorstel voor niet iedereen bekend terrein is.
   Lees eens: Struikelend naar Initiatief, Wijdemeren 4 oktober 2013, door Rick Jungmann.
   Het artikel eindigt met ‘Een les initiatiefvoorstellen maken en inbrengen’.
   https://www.wijdemeersewebkrant.nl/2013/okt13/131004-01.php

   Liesbeth Siderius
   Zonder affiliatie met een lokale dan wel landelijke politieke stroming

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.