Raad fel tegen moeras en voor saneren. Unaniem!

Het besluit van GS NH, om de sanering van de chemische belt Groenewoud af te blazen,  leidde in de commissievergadering van 12 maart tot unanieme afkeuring door alle partijen. De raad wil hard verzet aan tekenen tegen  de vernatting van de polder (plas-dras) en tegen het afdekken van de belt om zo Brusselse subsidie voor de “nieuwe natuur op de belt” binnen te halen zoals de provincie nu plotseling wil.

Bo de Kruijff (VVD) Commissievoorzitter (Foto: Douwe van Essen)

V.l.n.r. CDA, CU, VVD, PvdA/GL. (Foto: Douwe van Essen)
Korte Samenvatting
De provincie Noord Holland was de afgelopen 12 jaar bezig met besluitvorming, onderhandelingen en voorbereidingen om de chemische vuilstort Groenewoud in de polder Kortenhoef te laten saneren door de firma Afvalzorg. Die sanering zou plaatsvinden door watergangen te graven, daar 70 waterwoningen in te leggen en op die manier voldoende geld op te halen om het afdekken en monitoren van de belt te betalen. Dat proces gebeurde in overleg met de gemeente, de bewonersgroepen VLEK en BAKEN. Op 6 december kwam via een overleg van de wethouders de Haan en Kruijt  met gedeputeerde Susan Kocken aan het licht dat de provincie af ziet van de sanering door Afvalzorg, omdat men plotseling er van overtuigd raakte dat de belt niet gesaneerd hoeft te worden. Bovendien wilde men de belt wel van een deklaag o.i.d. voorzien om het oppervlak mee te laten tellen voor Brusselse subsidie voor “Nieuwe Natuur” die dan bovendien nog moeras wordt. De belanghebbenden bij de polder en de gemeenteraad van Wijdemeren zijn kwaad omdat ze niet op de hoogte werden gesteld en zich aan de kant voelen gezet. De raad wil dat het college een brief schrijft aan GS en eventueel bezwaar gaat maken tegen de nieuwe plannen.
Het leidt allemaal tot niets

Wat vooraf ging. Van 1959 tot 1973 werd legaal en illegaal, ook midden in de nacht, op de belt Groenewoud gestort. De vrachtauto’s reden  met onbekende lading, van de Zuidsingel over de Beltweg (nu Bruinjoost) naar de stort. Omdat ik in juni 1973 tegenover de aansluiting van de Beltweg op de Zuidsingel kwam wonen, kan ik bevestigen dat er, tot onze verbazing,  midden in de nacht vrachtauto’s reden en er gestort werd. Oude Kortenhoevers weten te vertellen dat er putten van 30-40 meter diep waren gegraven om de chemische rotzooi kwijt te raken. Sinds de sluiting van de belt Groenewoud  in 1973 ligt hij daar als een bestuurlijke hete aardappel. Tientallen onderzoeken werden uitgevoerd naar de aard van de vervuiling en het lekken van de belt naar de omgeving.

In roze gearceerd de Kortenhoefse polder. In donkerrood de belt Groenewoud nabij de bebouwing ten zuiden van de Zuidsingel.
Kortenhoef stond op zijn kop

Af en toe stond Kortenhoef op zijn kop.Toen de belt drie weken in brand stond en ook  toen er dwars door de belt een persleiding werd gegraven voor de Rioolwater Zuiverings Installatie in de Horstermeerpolder. Op informatieavonden in de Dobber trachtte het gemeentebestuur van ’s Graveland de onrust over vervuiling en lekkage te beteugelen. Er werden plannen gemaakt door ’s-Graveland, ING Bank en Natuurmonumenten voor een “Nieuwe Heerlijkheid” op de belt  met wat sanering en monitoring. Dat plan werd niets.  Het project werd Natuurmonumenten te moeilijk en haakte af.
De afgelopen twaalf jaar werden door Afvalzorg plannen gemaakt voor grondige afdekking en monitoring in combinatie met het graven van watergangen en de plaatsing van 70 Waterwoningen.

Nieuwe kakelverse Groene projectmanagers

Als stoorzender kwam de Groene afdeling van de provincie Noord Holland de afgelopen twee, drie jaar van huis tot huis op de Kortenhoefsedijk en de Emmaweg  langs met hun “nieuwe natuurplannen” en om even langs neus en lippen te melden dat er mogelijk onteigend zou worden als de eigenaar zou weigeren mee te werken. De belanghebbenden werden hoorndol van de verschillende projectmanagers van verschillende afdelingen van de provincie.

6 december, klap op de vuurpijl

En dan was daar als klap op de vuurpijl het overleg dat de wethouders de Haan en Kruijt op 6 december met Gedeputeerde Rosan Kocken hadden. Het overleg waarin zij het Afvalzorg project opblies en liet weten dat er helemaal niet gesaneerd wordt, maar afgedekt om van de “rode natuur”(gif) “groene natuur” te maken teneinde de hectaren van de Belt bij de “nieuwe natuur “ te kunnen tellen om zo op tijd te zijn voor subsidie uit Brussel. En, zo werd er meegedeeld, de polder wordt nat moerasgebied. Plas-Dras. In Horstermeerse oren moet dit zeer bekend klinken na hun strijd op leven en dood met Natuurmonumenten die daar illegale dammetjes hadden geplaatst om het waterpeil te verhogen.

Onbetrouwbaar zig-zag beleid

Het onbetrouwbare zig zag beleid van de provincie is ongehoord. Niet zig zag vanwege andere/betere inzichten, nee, zig zag omdat er plotseling geld uit Brussel gescoord kan worden op basis van een rapport van Bos & Witteveen dat wel de glorie van de polder bezingt, maar geen woord wijdt aan de belt Groenewoud. In het geval van de belt Groenewoud is subsidie het meest foute motief om je af te laten leiden van je doel, het saneren van deze schandvlek in de Kortenhoefse polder.

Tot zover geschiedenis van de belt Groenewoud.

Commissievergadering 12 maart
V.l.n.r. Olivier Goetheer (GG), Nanne Roosenschoon en Mario Wouters (D66), René Voigt ((DB), Dingeman Goossens en Margriet Rademaker (DLP).  (Foto: Douwe van Essen)

Op initiatief van de CU en DB werden vragen aan het college gesteld over het overleg op 6 december met gedeputeerde Rosan Kocken en de plotselinge enorme koerswijziging in het beleid van de provincie m.b.t. de Kortenhoefse polder. Alle partijen sloten zich aan bij een behandelverzoek over de kwestie op dinsdag 12 maart in de commissie Ruimte en Economie.

Inspraak Jan Hermsen
Jan Hermsen (VLEK) (Foto: Douwe van Essen)

Jan Hermsen, die de afgelopen 13  jaren, maanden, dagen en uren over de polder en de belt overlegt en uitlegt namens de bewonersgroep VLEK, sprak voorafgaand aan het debat in. Hij had zijn hoop gesteld op het, niet ideale, maar second beste plan van Afvalzorg met de Waterwoningen. Tot hij plotseling bezoek kreeg van nieuwe programmamanagers van de afdeling Groen, die ook alleen voor Groen waren aangesteld aldus hun verklaring. Ze hielden zich niet bezig met de plannen van VLEK (waarvoor al met Afvalzorg een intentieovereenkomst was getekend!) en de belt. Zo werd Jan Hermsen als stank voor dank terzijde geschoven. En moeras van de polder maken? Twee jaar geleden verklaarde Waternet nog dat er geen water opgezet mag worden in de polder, ook al om te voorkomen dat de kruipruimten van de aangrenzende woningen in de wijken Zuidsingel fase 1, 2, 3 , 4 ,5  en 6 anders met water gevuld kunnen worden. Ook wees Jan Hermsen op het risico dat moeras een kweekvijver wordt voor knutten die blauwtong verspreiden en muggen onder wie de tijgermug. “Laat u niet op het verkeerde been zetten met nieuwe onderzoeken en monitoring, daar hebben we er al talloze van gehad.”

Unaniem kwaad op de Provincie

Na de inspraak en talloze vragen aan Jan Hermsen begon het debat in de commissie. In dat debat gebeurde heel veel, maar eigenlijk kan dat het best samengevat worden in de overtuigende unanimiteit van alle partijen dat Wijdemeren zich niet zo schandelijk mag laten behandelen en aan de kant zetten door de provincie. De unanieme (!!!) mening van de raad kan samengevat worden met:

  •  Geen moeras en geen plas-dras in de Kortenhoefse polder
  • Eerst de belt echt sameren en dan pas werken aan andere onderwerpen als woningbouw, verplaatsing van bedrijven, recreatie etc.
  •  Het initiatief in de discussie te pakken.
  • Een oproep aan het college 0m stevig “Nee” te zeggen tegen de NNN plannen van de provincie en dat schriftelijk te bevestigen.
Woordenwaterval

Wethouder de Haan deed zijn uiterste best om de raadsleden er van te overtuigen dat hij op 6 december een heel stevig gesprek had met gedeputeerde Rosan Kocken en haar toen duidelijk maakte dat Wijdemeren wel de belt wil laten saneren en geen plas-dras moeras in de polder wenst. (In de bevestigingsbrief over dat gesprek van gedeputeerde Jeroen Olthof maakt deze, merkwaardig genoeg,  geen enkele melding van dat meningsverschil.)
Herhaaldelijk bevestigde de wethouder dat de raad en het college niet van mening verschillen. Wel raadde hij aan om voorzichtig met de provincie om te springen. Hij vreesde dat Wijdemeren zelf moest gaan saneren als de gemeente het initiatief zou pakken. Een uitspraak die grote verbazing bij de raadsleden veroorzaakte. Ook wees hij erop dat de positie van Wijdemeren erg zwak is en dat er daarom vriendelijk met de provincie moet worden omgegaan. Wilna Wind (PvdA/GL) verklaarde dat zij toch oprecht hoopt dat er voldoende professionalisme bij de provincie aanwezig is om zaken en emoties gescheiden te houden in dit conflict.
Omdat de wethouder wel heel veel worden gebruikte bij een aantal antwoorden waarop door het raadslid slechts het antwoord “ja“ of “nee” gevraagd werd,  greep voorzitter Bo de Kruijff op zeker moment in. “Wethouder wilt u alstublieft het antwoord geven op vragen?”

Het standpunt van raad en college is glashelder. Eerst de belt saneren en dan pas denken over de natuur, waarbij polder geen moeras mag worden.

Actueel nieuws

Vandaag 13 maart 2024 in Binnenlands Bestuur:

Noord-Holland is helder: NNN-deadline halen we niet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.